Visualització de contingut web

Ajudes al lloguer d'habitatge

 

AJUDES AL LLOGUER 2018


LLISTAT PROVISIONAL COMPLEMENTARI

Es procedeix a publicar en la web de la Conselleria el dia 16 DE NOVEMBRE "Llistat de les sol·licituds d'ajudes al lloguer de la convocatòria 2018 i el seu estat. Notificació d'objeccions" de les sol·licituds de lloguer que han entrat, en termini,  en els Serveis Territorials d'Habitatge, en data posterior a la publicació en la web del llistat "llistat provisional de sol·licitants la documentació dels quals està completa i aquells que han d'aportar documentació".

El termini per a formular al·legacions, aportar documentació i/o esmenar les objeccions és de DEU DIES HÀBILS (no es computen dissabtes, diumenges ni festius) a comptar des de l'endemà al de la present publicació dels llistats en la web de la Conselleria.

Fins el pròxim dia 30 DE NOVEMBRE, INCLUSIVAMENT, es podrà presentar la documentació requerida per a completar la sol·licitud.

Ha de consultar-la documentació que ha d'esmenar i els motius d'exclusió si escau, amb el NIF, CIF o NIE i els últims 6 dígits del compte bancari que va indicar en la sol·licitud. CONSULTA LA TEUA NOTIFICACIÓ per a comprovar quina documentació li falta a la sol·licitud d'ajuda al lloguer.

 

LLISTES PROVISIONALS

D'acord amb allò que disposa l'apartat 2, de la base onzena de l'Ordre 5/2018, de 25 de juny, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, es procedeix a publicar en el web de la Conselleria el dia 30 D'OCTUBRE les llistes provisionals de sol·licitants la documentació dels quals està completa i els qui han d'aportar documentació.

El termini per a formular al·legacions, aportar documentació i/o esmenar les objeccions és de DEU DIES HÀBILS (no es computen dissabtes, diumenges ni festius) a comptar de l'endemà al d'aquesta publicació de les llistes en el web de la Conselleria.

Fins al pròxim dia 14 DE NOVEMBRE, INCLUSIVAMENT, es pot presentar la documentació requerida per a completar la sol·licitud.

LLISTA DE SOL·LICITUDS d'ajuda al lloguer convocatòria 2018.

S'ha de consultar la documentació que cal esmenar i els motius d'exclusió, si escau, amb el NIF, el CIF o el NIE i els últims 6 dígits del compte bancari que va indicar en la sol·licitud.
CONSULTA LA TEUA NOTIFICACIÓ per a comprovar quina documentació falta a la sol·licitud d'ajuda al lloguer.

La presentació de les al·legacions i/o la documentació es pot realitzar TELEMÀTICAMENT o mitjançant la presentació d'aquestes en paper dirigint-se al Servei Territorial d'Habitatge i Rehabilitació on es tramita l'expedient.

 

Bases

ORDRE 5/2018, de 25 de juny, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s'aproven les bases reguladores del Programa d'ajudes al lloguer d'habitatges i Programa d'ajudes al lloguer per a joves.

RESOLUCIÓ de 5 de juliol de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual es convoquen per a l'exercici 2018 les ajudes del Programa d'ajudes al lloguer d'habitatge i del Programa d'ajudes al lloguer per a joves.

CORRECCIÓ D'ERRADES de la resolució de 5 de juliol per la qual es convoquen per a l'exercici 2018 les ajudes del Programa d'ajudes al lloguer d'habitatges i del Programa d'ajudes al lloguer per a joves

Guia informativa de les ajudes al lloguer d'habitatge 2018

 

Tràmits

Tràmit per a sol.licitar l'ajuda.

 

Aportació telemàtica de documentació complementària de la sol·licitud.

 

 Si té problemes amb el formulari electrònic pot enviar un correu a generalitat_en_red@gva.es

 

Impresos associats

ALQ 90015 ANNEX. DECLARACIONS RESPONSABLES I AUTORITZACIONS SIGNADES PER CADASCUN DELS MEMBRES DE LA UNITAT DE CONVIVÈNCIA MAJOR DE 16 ANYS.

MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

 

Més informació sobre les ajudes al lloguer cridant al telèfon 012 (963866 000) o en:

ajudeslloguer@gva.es