Informe d' Evaluació de l'Edifici (IEE.CV)

Informe d'Avaluació de l'Edifici d'ús residencial d'Habitatge (IEEV.CV)

 

Què és l'IEEV.CV?

És un document tècnic que arreplega la informació i anàlisi de l'estat de l'edifici d'ús residencial d'habitatge respecte a la seua conservació, a les condicions d'accessibilitat i l'avaluació energètica d'aquest.
És per tant un document que ens permet conéixer l'estat del nostre edifici per a poder escometre les obres de rehabilitació i manteniment més aconsellables, alhora que complir l'obligació urbanística per a edificacions d'habitatge de més de 50 anys i catalogades.
S'haurà de realitzar cada 10 anys.

 

 

Quan és necessari l'IEEV.CV?

Els propietaris d'edificis de tipologia residencial d'habitatge hauran de promoure la realització de l'informe IEEV.CV en els supòsits següents:

1.- Quan l'edifici amb ús habitatge tinga una antiguitat superior a 50 anys.

2.- Quan la propietat de l'edifici d'habitatges, unifamiliar o plurifamiliar, pretenga acollir-se a programes públics d'ajudes per al foment de la rehabilitació, independentment de l'antiguitat d'aquest.

3.- I quan així ho determine la normativa autonòmica o municipal.

 

Normativa reguladora:

 

Com pot el professional realitzar  l'IEEV.CV?

La Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori posa a disposició dels tècnics competents, perquè actuant per encàrrec del propietari o comunitat de propietaris de l'edifici, mitjançant la seua pàgina web, l'aplicació informàtica IEEV.CV, de descàrrega lliure, puguen realitzar l'Informe, que s'establix com a eina autoritzada per a la redacció d'aquest. Cal tindre en compte que els croquis referents a accessibilitat hauran d'incloure's en format jpg. El Manual Tècnic de suport per a la redacció de l'IEEV.CV es troba en esta pàgina web.

 

L' IEEV.CV un document a incorporar al procedimient de rehabilitació

L'Informe d'Avaluació de l'Edifici d'ús residencial d'Habitatge de la Comunitat Valenciana (IEEV.CV) ha d'incorporar-se a la documentació necessària per a la tramitació d'ajudes públiques a la rehabilitació.
Com a conseqüència d'això, la propietat haurà de dirigir-se als professionals competents, per a contractar l'elaboració de l'informe i incloure-ho a la documentació requerida per a accedir a les ajudes esmentades.

  

Quins professionals els realitzaran?

El redactor de l'informe ha de ser un tècnic facultatiu competent per a la redacció de projectes o direcció d'obres i direcció d'execució d'obres d'edificació amb ús residencial conforme al que disposa la Ley 38/99, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.


 Descàrrega de l'aplicació informàtica IEEV.CV (Versió 3.0.3)

Si desitja descarregar l'aplicació accedisca al següent enllaç

                                                 Manual IEEV.CV

Si desitja descarregar el manual accedisca al següent enllaç