Visualització de contingut web

Ajudes rehabilitació edificis pla 2018-2021. Conservació i/o accessibilitat

Bases

ORDRE 7/2018, de 25 de juny, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes de rehabilitació d'edificis del Programa de foment de la conservació, de la millora de la seguretat d'utilització i de l'accessibilitat en habitatges del Pla estatal d'habitatge 2018-2021.

Convocatòria

RESOLUCIÓ d'11 de febrer de 2019, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual es convoquen per a l'exercici 2019 les ajudes de rehabilitació d'edificis del Programa de foment de la conservació, de la millora de la seguretat d'utilització i de l'accessibilitat en habitatges del Pla estatal d'habitatge 2018-2021.

Guia informativa ajudes rehabilitació 2019: conservació, seguretat d'utilització i accesibilitat.

TERMINI DE SOL·LICITUDS TELEMÀTIQUES, del 16 de febrer de 2019 al  30 d'abril de 2019 tots dos inclosos.

Tràmit sol·licitud

Alta telemàtica de justificació d'ingressos de la unitat de convivència o del fet  que resideixen persones amb diversitat funcional o majors de 65 anys.

 

AJORNAMENT DE LA DATA DE LA PUBLICACIÓ EN LA WEB EL LLISTAT  D'OBJECCIONS DE LES SOL·LICITUDS D'AJUDES CONSERVACIÓ I ACCESSIBILITAT INDICANT AQUELLES QUE ESTAN COMPLETES, INCOMPLETES I LES NO ADMESES A TRÀMIT.   (València, 1 de juliol de 2019)

A conseqüència de les limitacions funcionals d'aquesta Administració, la coincidència temporal de les convocatòries d'ajudes, tant al lloguer com a la rehabilitació d'edificis i habitatges en les seues distintes modalitats, i la gran resposta que hi ha hagut en nombre de peticions a totes elles, resulta materialment impossible procedir a la publicació del llistat de peticions en el termini estipulat pel que, d'acord amb allò que s'indica en la Base Reguladora 14.4 de l'Ordre 7/2018, de 25 de juny, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, es comunica que la data de publicació es retarda fins al dimecres 4 de setembre de 2019.

Esmena de sol·licitud d'ajudes a la rehabilitació edificatòria del Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021. Convocatòries 2019

Impresos associats a aquest tràmit:

[RHB 90020] CERTIFICAT SOBRE L'ACORD DE LA COMUNITAT DE PROPIETARIS

[RHB-CA 90017 bis] ESMENA DE LA SOL·LICITUD D'AJUDES DE REHABILITACIÓ D'EDIFICIS DEL PROGRAMA DE CONSERVACIÓ I ACCESSIBILITAT. PLA 2018-2021. CONVOCATÒRIA 2019

[07000] MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

 

  • Si l'esmena o complementació de l'expedient de sol·licitud d'ajudes correspon al contingut d'aquestes plantilles, convé que, abans d'iniciar la tramitació, les descarregue, emplene i, degudament signades,  les tinga preparades en format pdf, per al seu annexat.

 

Categoria constructiva cadastral de l'edifici.

  • (Ha d'afegir sis zeros fins a completar 20 dígits)