Visualització de contingut web

Ajudes implantació del IEEV.CV

  • Bases

  • Convocatòria

 
  • Sol·licitud d'ajudes IEEV.CV

  • AJORNAMENT DE LA DATA DE LA PUBLICACIÓ EN LA WEB DE LES SOL·LICITUDS D'AJUDES A L'IEEV.CV INDICANT AQUELLES QUE ESTAN COMPLETES, INCOMPLETES I LES NO ADMESES A TRÀMIT.   (València, 30 de maig de 2019)

    A conseqüència de les limitacions funcionals d'aquesta Administració, la coincidència temporal de les convocatòries d'ajudes, tant al lloguer com a la rehabilitació d'edificis i habitatges en les seues distintes modalitats, i la gran resposta que hi ha hagut en nombre de peticions a totes elles, resulta materialment impossible procedir a la publicació del llistat de peticions en el termini estipulat pel que, d'acord amb allò que s'indica en la Base Reguladora 6.3 de l'Ordre 2/2018, de 18 de març, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, es comunica que la data de publicació es retarda fins al dijous 11 de juliol de 2019.

  • Llistat d'inconvenients sol·licituds d'ajudes a la implantació de l'informe d'avaluació de l'edifici IEEV.CV 2019

Llistat de sol·licituds de la província d'Alacant

Llistat de sol·licituds de la província de Castelló

Llistat de sol·licituds de la província de València

Cerca personalitzada de l'estat de les sol·licituds

El termini màxim per a la correcció d'esmenes conclou el dia 25 de juliol de 2019

 

Impressos associats a aquest tràmit:

 

[IEE 90019] CORRECCIÓ DE LA SOL·LICITUD DE CONCESSIÓ D'AJUDES PER LA REALITZACIÓ DE L'INFORME D'AVALUACIÓ DE L'EDIFICI (IEEV.CV) CONVOCATÒRIA 2019

[07000] MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

Si l'esmena o complementació de l'expedient de sol·licitud d'ajudes correspon al contingut d'aquestes plantilles, convé que, abans d'iniciar la tramitació, les descarregue, emplene i, degudament signades quan siga procedent, les tinga preparades en format pdf, per al seu annexat