Objectius

 
 
 
 

Els objectius de l'Observatori Valencià de l'Habitatge són els següents:

 

1. Dins del Pla d'accés a l'habitatge

a) Impulsar, coordinar i establir el seguiment de les actuacions relatives a l'execució del Pla d'accés a l'habitatge de la Comunitat Valenciana en tots els seus aspectes.

b) Avaluar la correcta evolució de l'execució del pla.

2. Sobre estudis sobre l'habitatge i mercat immobiliari

c) Desenvolupar i coordinar estudis específics en matèria d'habitatge.

d) Analitzar el seguiment de les principals variables macroeconòmiques, demogràfiques i financeres que incideixen en el mercat immobiliari residencial.

3. En assessorament tècnic

e) Assessorar entitats locals per al desenvolupament d'estudis de necessitat d'habitatge en els seus municipis.

4. En relació a les estadístiques disponibles

f) Oferir la informació estadística més rellevant dins del mercat residencial, en diferents àmbits territorials. Tot això per mitjà d'un sistema d'indicadors actualitzat.

g) Impulsar nous models estadístics i informatius per al desenvolupament de les actuacions en matèria d'habitatge.

5. En innovació residencial i sostenibilitat d'habitatge

h) Proposar i desenvolupar els estudis relatius a l'habitatge des del punt de vista tècnic, tipològic i d'innovació tecnològica, i la implementació de criteris ambientals i sostenibilitat.

i) Qualssevol altres que li encomane la Direcció General competent en matèria d'habitatge sostenible i bioclimàtic.

6. En matèria de rehabilitació residencial:

j) Arbitrar un sistema d'inspecció tècnica en els edificis.

k) Donar suport tècnic a la realització d'actuacions relacionades amb l'Informe d'Inspecció Tècnica Periòdica d'Edificis d'Habitatges.