L'OVH com a sistema d'informacióEn el mercat immobiliari residencial, les decisions dels agents econòmics i socials es basen en la informació disponible i en la qualitat d'aquesta. La millora de les tecnologies de comunicació i informació ha transformat el paper de la informació, permetent un accés més fàcil a tots els agents econòmics.
 

Per a l'Observatori Valencià de l'Habitatge (OVH), el repte davant de la qüestió de la informació és en primer lloc, passar de la recopilació de dades a la generació d'informació; i en segon lloc, el de resoldre la problemàtica de l'excés i la dispersió d'aquesta en els aspectes i variables fonamentals sobre el mercat de l'habitatge.

Per això, i fruit d'una anàlisi prèvia del conjunt d'informació (estadístiques, estudis monogràfics i sectorials, anàlisi de conjuntura, etc.) existents, l'Observatori Valencià de l'Habitatge (OVH) té dos propòsits:

  • D'una banda, seleccionar, actualitzar i difondre un conjunt de variables, agrupades segons tipologia, per a permetre l'accés ràpid i fàcil a aquestes.
  • I d'una altra, elaborar informes, estudis, etc. sobre aspectes claus en el mercat immobiliari residencial (informes de conjuntura, anàlisi de la demanda d'habitatge, etc.).

Amb això, es pretén constituir un sistema d'informació per mitjà de dos processos: primer, recopilació de dades i selecció d'altres fonts d'informació existents (fonts primàries i secundàries), posteriorment la transmissió de la informació i/o millora de l'accés a aquesta. Una vegada dissenyada la proposta d'estadístiques i indicadors, com també de documents i estudis específics que componen el sistema d'informació, l'OVH es compromet al desenvolupament d'instruments de difusió segons la disponibilitat tècnica: per mitjà de la pàgina web de l'Observatori Valencià de l'Habitatge, butlletins específics, jornades monogràfiques, etc.

Finalment, són les necessitats d'informació dels agents participants en el mercat de l'habitatge aquelles que determinen la tasca de l'Observatori Valencià de l'Habitatge. Aquests agents i les seus potencials necessitats, són:

  • Les administracions públiques: per a un millor coneixement de l'evolució de variables fonamentals dins del context de la política d'habitatge, com són les necessitats d'habitatge, l'accessibilitat d'habitatge, la incidència dels habitatges protegits respecte als habitatges lliures, l'eficiència dels instruments de política d'habitatge dissenyats (fonamentalment, els plans d'habitatge), etc.
  • Les empreses privades del sector i altres agents: per a disposar d'una referència creïble que oferisca informació quantitativa i qualitativa del mercat immobiliari residencial.
  • La ciutadania, en general: per a conéixer quins són els aspectes fonamentals en relació amb el funcionament del mercat immobiliari, residència, com també disposar d'estudis, notícies, informes, etc. relacionats amb aquest mercat.