Creació i propòsit

 
La creació i la constitució legal de l'Observatori Valencià de l'Habitatge (OVH) es basa en el Decret del Consell de la Generalitat 73/2005, de 8 d'abril de 2005. L'OVH constitueix una iniciativa de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, de la Generalitat Valenciana.
 
L'OVH és un òrgan consultiu de la Generalitat, adscrit a la Direcció General d'Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana, i és un servei tècnic d'investigació, desenvolupament i innovació (I+D+I), per a l'impuls d'actuacions en matèria d'habitatge, la finalitat del qual és millorar el coneixement que la Generalitat té del mercat residencial, com també donar suport tècnic a les actuacions en matèria de política d'habitatge.
 
L'OVH pretén ser una eina encaminada a facilitar el coneixement del mercat residencial de la Comunitat Valenciana, tant a les administracions públiques (la mateixa Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, en especial), als agents socials (associacions empresarials, sindicats, altres associacions, etc.), com a la ciutadania en general.
 
Amb aquest fi s'estableixen una sèrie de pautes organitzatives i de funcionament intern, com també de difusió pública, amb l'objectiu de generar informació relativa al mercat inmobiliari residencial, sistematitzar aquesta informació i l'existent que prové d'altres institucions, amb el propòsit de crear confiança entre els potencials destinataris. Al seu torn, l'OVH s'estructura en comissions tècniques per a cadascun dels distints programes i conforma així la seua estructura organitzativa de l'OVH.