Visualització de contingut web

Concurs per a la adquisició d'habitatges per l'ampliació del parc públic

Avís important: s'ha d'emplenar el formulari de sol·licitud i imprimir el justificant de presentació que haurà de presentar-lo juntament amb els sobres 1 i 2.

 

La Llei 2/2017, de 3 de febrer, de la Generalitat, per la funció social de l'habitatge de la Comunitat Valenciana obliga a disposar de mecanismes per a fer efectives les mesures adreçades a garantir el dret a un habitatge digne i assequible entre les quals es troba l'increment i millora del parc públic d'habitatge.

Mesures necessàries per a aconseguir progressivament i per tots els mitjans apropiats, la plena efectivitat del dret a l'habitatge.

El Pla Plurianual de Rehabilitació i Ampliació del Parc Públic d'Habitatge 2018-2020 preveu entre altres línies d'actuació, l'ampliació del Parc Públic d'Habitatge mitjançant la compra d'habitatges de tipologia plurifamiliar en el territori de la Comunitat Valenciana.

Els pressupostos de la Generalitat inclouen una dotació plurianualitzada per a l'adquisició d'habitatges per part de la Generalitat amb la finalitat d'incrementar el seu parc públic i disposar d'habitatges en règim de lloguer assequible.

Es convoca el concurs per a l'adquisició d'habitatges en municipis de la Comunitat Valenciana per a la seua incorporació al parc públic de la Generalitat de conformitat amb el plec de condicions aprovat.

 

 

 

 

 

 

 

Nota: els recordem que en el sobre núm. 2, a més de la documentació de la proposició econòmica, hauran d'incloure l'annex 2 "AUTORITZACIÓ D'ACCÉS A l'IMMOBLE".

 

Relació de municipis on hi ha major necessitat i demanda d'habitatges amb fins socials

En les següent taules es relacionen els municipis amb els respectius valors d'Índex de Necessitat i Demanda (IND) a l'efecte de la seua puntuació per al concurs

No s'adminitirán ofertes que continguen habitatges ubicats en municipis que no figuren en estos llistats