Visualització de contingut web

Ajudes al Lloguer 2017

  

      AJUDES AL LLOGUER D'HABITATGES   2017

 

SEGONA RESOLUCIÓ D'AJUDES AL LLOGUER 2017 PER AMPLIACIÓ DE CRÈDIT.

EN EL TERMINI MÀXIM D'UN MES COMPTAT A PARTIR DEL DIA SEGÜENT A LA DATA DE PUBLICACIÓ de la Resolució de 28 de desembre de 2017 al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, és a dir, des de l'11 de gener fins al 12 de febrer inclusivament, les persones beneficiàries de les ajudes hauran d'aportar la documenatció bancària que acredite de manera indubtable que han abonat, en el compte titularitat de què correspon a l'arrendador, la renda corresponent a tots els mesos des del que s'inicia el període d'ajudes. S'han de presentar els rebuts corresponents de tots els mesos objecte de l'ajuda.

Cas de no aportar-se documentació bancària de l'abonament del lloguer no podrà abonar-se la subvenció.

SOL.LITUD D'ABONAMENT DE LES AJUDES EN MATÈRIA DE LLOGUER D'HABITATGE, CORRESPONENT A LA CONVOCATÓRIA DE L'ANY 2017

RESOLUCIÓ D'AJUDES AL LLOGUER 2017.LLISTATS DEFINITIUS

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 16 de novembre de 2017, de la directora general d'Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana, de la convocatòria d'ajudes al lloguer d'habitatge convocades mitjançant una Resolució de 25 d'abril de 2017, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual es convoquen les ajudes per a l'exercici 2017. Ajudes finançades pel Ministeri de Foment.

En data 24 de novembre de 2017 s'ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana la Resolució de la Directora General d'Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana per la qual es resolen les sol·licituds de la convocatòria d'ajudes de LLOGUER per a l'exercici 2017.

CONCESSIÓ D'AJUDES ADDIONALS DEL 10% per atendre el pagament de la renta del  lloguer per a les situacions d'especial vulnerabilitat. Aquestes ajudes són complementàries a les publicades en data 24 de novembre.

AVIS:

L'ajuda addicional de la Generalitat consistent en concedir un 10% més del que se ha concedit a aquesta Resolució de concesió publicada per atendre les situacions d'especial vulnerabilitat, es resoldrà i publicarà en breu termini.

EN EL TERMINI MÀXIM D'UN MES COMPTAT A PARTIR DEL DIA SEGÜENT A LA DATA DE PUBLICACIÓ de la mencionada Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, és a dir, des de el dia 25 de novembre fins al dia 26 de desembre de 2017, les persones beneficiàries de les ajudes hauran d'aportar la documentació bancària que acredite de manera indubtable que han abonat, en el compte titularitat de què correspon a l'arrendador, la renda corresponent a tots els mesos des del que s'inicia el període d'ajudes.

Alternativament, es podrà aportar un únic certificat, emés per l'entitat bancària, en el que consten els ingressos del lloguer en el compte de l'arrendador efectuats al llarg del període de cobertura de l'ajuda.

Cas de no aportar-se documentació bancària de l'abonament del lloguer no podrà abonar-se la subvenció.

SOL.LITUD D'ABONAMENT DE LES AJUDES EN MATÈRIA DE LLOGUER D'HABITATGE, CORRESPONENT A LA CONVOCATÓRIA DE L'ANY 2017

En tot cas, la documentació haurà de dirigir-se al Servici Territorial d'Habitatge i Rehabilitació de la seua província.

Alacant: Av. Aguilera, 1, 03001 Alacant

Castelló: Av. del Mar, 16, 12003 Castelló de la Plana

València: Cl Gregorio Gea, 27, 46009 València

Presentació telemàtica d'un recurs a un expedient d'ajudes d'habitatge (Lloguer, Rehabilitació i IEE)

 

LLISTATS PROVISIONALS

D'acord amb el que dispossa l'apartat 2, de la base Desena de l'Orde 5/2017, d'11 d'abril, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, es procedix a publicar en la web de la Conselleria el llistat provisional de sol·lituds el dia 22 DE SETEMBRE.

El termini per a formular al·legaciones, aportar documentació i/o esmenar les objeccions és de DEU DIES HÀBILES (no es computen dissabtes, diumenges ni festius) a comptar de l'endemà de la present publicació dels llistats en la web de la Conselleria.

Fins al pròxim dia 6 D'OCTUBRE, INCLUSIVAMENT, es podrà presentar la documentació requerida per a completar la sol·litud.

 

PUBLICACIÓ DELS LLISTATS DE LES SOL·LITUDS D'AJUDES AL LLOGUER DE LA CONVOCATÒRIA 2017 I EL SEU ESTAT. NOTIFICACIÓ D'OBJECCIONS.

La presentació de les al·legacions i/o documentació es podrà bé realitzar telemàticament, o bé mitjà de la seua presentació en paper dirigint-se al Servici Territorial d'Habitatge i Rehabilitació on es tramita el seu expedient.

Esmena d'objeccions sol·licituds ajudes al lloguer 2017

Llistat complementari al llistat provisional d'esmenes

 

El Consell s'ha compromés a col.laborar amb aquelles persones que més ho necessiten per a que puguen accedir a un habitatge en lloguer, i ha pres mesures per a implantar la línia d'ajudes que done resposta a les necessitats de la ciutadania.

En els exercicis 2015 i 2016 ja varen ser convocades ajudes per al lloguer. La convocatòria realitzada en l'exercici 2015 va suposar un elevat interés per a la ciutadania, que s'inclinà a més a més al gaudi d'un habitatge en lloguer, i ha triplicat a l'exercici 2016 el número de sol.licituds.

Per tot això, per a l'exercici 2017 van a convocar-se de nou les ajudes, amb un pressupost per a les mateixes de 8.587.850,00 euros.

 

AJUDES AL LLOGUER D'HABITATGES

 

Obert el termini de sol.licitud fins el 5 de juny.

 

Bases

ORDRE 5/2017, d'11 d'abril, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s'aproven les bases reguladores del Programa d' Ajudes al Lloguer d'Habitatges.

 

CORRECCIÓ d'errades de l'Ordre 5/2017, d'11 d'abril, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s'aproven les bases reguladores del Programa d'Ajudes al Lloguer d'Habitatges.

 

RESOLUCIÓ, de 25 d'abril de 2017, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual es convoquen per a l'exercici 2017 les ajudes del Programa d'ajudes al lloguer d'habitatges.

 

Guia informativa de les ajudes al lloguer d'habitatge 2017

 

Manual per a tramitar l'ajuda

 

Tràmits

Tràmit per a sol.licitar l'ajuda.

 

 Si té problemes amb el formulari electrònic pot:

  - cridar al 012

  - enviar un correu a generalitat_en_red@gva.es

 

Impresos associats

ALQ 90015 ANNEX. DECLARACIONS RESPONSABLES I AUTORITZACIONS SIGNADES PER CADASCUN DELS MEMBRES DE LA UNITAT DE CONVIVÈNCIA MAJOR DE 16 ANYS.

 

MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

 

AJUNTAMENTS

TECG - Aportació de documentació, pels Servicis Socials municipals, relativa a la situació d'especial vulnerabilitat dels sol·licitants d'ajudes al lloguer d'habitatge.

 

Més informació sobre les ajudes al lloguer en:

 ajudeslloguer@gva.es