Informe d' Evaluació de l'Edifici (IEE.CV)

Informe d' Avaluació de l'Edifici (IEE.CV)

 

Què és l'IEE.CV?

És un document tècnic que recull la informació de l'edifici i la seua avaluació en relació amb l'estat de conservació, les condicions d'accessibilitat i el certificat d'eficiència energètica.
És, per tant, un document que ens permet conéixer l'estat del nostre edifici per a poder escometre les obres de rehabilitació i manteniment més aconsellables, alhora que complir l'obligació urbanística per a edificacions de més de 50 anys i edificacions catalogades.
S'haurà de realitzar cada 10 anys.

 

 

 


 

Quan és necessari l'IEE.CV?

Els  propietaris d'edificis de tipología residencial d'habitatge col.lectiu hauran de promoure la realització de l'informe IEE.CV en els supòsits segúents.

1.- En edificis d'antiguitat superior a 50anys.

2.- Edificis els titulars dels quals pretenguen acollir-se a ajudes pùbliquesper a obres de rehabilitació.

3.-.En edificis catalogats, i en aquells que així ho determine la normativa autonòmica o municipal.

Normativa reguladora:

 

Com pot el professional realitzar  l'IEE.CV?

La Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori posa a la disposició dels técnics competents, perquè  actuant per encàrrec del propietari o comunitat de propietaris de l'edifici, a través de la seua página web, el programa informátic IEE.CVWIN, de descàrrega lliure, puguen realitzar l'informe, que s'estableix com a eina autoritzada per a la redacció d'aquest, cal tindrer en compte que els croquis referents a accessibilidad hauran d'incloure's  en format jpg. Igualment el manual Tècnic de suport a la redacció de l`IEE.CV, està en aquesta página web.                                                     

 

L' IEE.CV un document a incorporar al procedimient de rehabilitació

L'informe d'avaluació de l'edifici de la Comunitat Valenciana (IEE.CV) ha d' incorporar-se a la documentació necessària per a la tramitació d`ajudes públiques a la rehabilitació.
Com a conseqüència d`això, el propietari o les comunitats de propietaris, hauran de dirigir-se als professionals competents, per a contractar l'elaboració de l`informe i incloure'l a la documentació requerida per a accedir a les ajudes esmentades.

  

Quins professionals els realitzaran?

El redactor de l'informe, ha de ser un professional competent en matèria d'edificació residencial, d'acord amb el que disposa la Llei 38/99, de 5 de novembre, d'ordenació de l'edificació.

  

Ajudes per a la realització de l'IEE.CV?

Les ajudes per la realització d'aquest tipus d'informes consistirán en una subvenció, fins a un màxim de 20 euros per cada un dels habitatges que componen l'edifici, i una quantitat máxima de 20 euros per cada 100 m2 de superfície de local, sense poder superar encap cas els 500 euros, ni el 50% del cost de l'informe per edifici.

 

Descàrrega de l'aplicació informàtica IEE.CV (Versió 2.1.1 de 18/12/2014)

Si vol descarregar l'aplicació accedisca a l 'enllaç següent.

Nota: si l'aplicació no es descarrega correctament, ha de desactivar l'antivirus de l'equip.

Manual IEE.CV

Si vol descarregar el manual, accedisca a l'enllaç següent.

Preguntes freqüents (FAQS)

Si vol descarregar les preguntes freqúents, accedisca a l'enllaç següent.

Errors freqüents

Si vol descarregar les errors freqüents accedisca a l'enllaç  següent.

Fitxes de camp

Si vol descarregar les fitxes de camp accedisca a l'enllaç següent.

 

 

Procediment PROP:

Presentació del fitxer IEE.CV (Informe d'avaluació de l'Edifici. Comunitat Valenciana)

Si vol consultar el tràmit accedisca a la fitxa informativa del PROP.