Àmbits d'aplicació

   

 

Els àmbits d'aplicació de l'OVH s'estructuren en tres programes d'intervenció, treball i estudi:

 • Programa 1: Sistema d'indicador i anàlisi de la demanda d'habitatge

En aquest programa, l'OVH té com a objectiu establir un sistema d'indicadors del sector residencial, com també desenvolupar iniciatives per a l'estudi, el seguiment i l'anàlisi de la demanda d'habitatge, i d'altres aspectes rellevants en matèria d'habitatge, per mitjà d'estudis monogràfics, propis de l'OVH i externs a aquest.

Per a dur a terme aquest programa s'han dissenyat les línies de treball següents:

 • El sistema d'indicadors.
 • Estudi, seguiment i anàlisi de la demanda d'habitatge.
 • Altres iniciatives i estudis monogràfics sobre aspectes rellevants en el mercat residencial.

 

 • Programa 2: Sostenibilitat

Referent al programa de sostenibilitat, l'OVH presenta les estratègies de desenvolupament, foment i línies d'actuació de l'administració.

Al seu torn, configura un àmbit de difusió d'informació al ciutadà, informant sobre els treballs que es duen a terme en aquest àmbit. En aquest aspecte els treballs d'investigació i divulgació s'estructuren en tres blocs:

 • Material divulgatiu de sostenibilitat.
 • Estudis d'investigació sobre la contribució de l'habitatge a les qüestions ambientals.
 • Experiències pilot de rehabilitació sostenible.

 

 • Programa 3: Rehabilitació residencial

En aquest programa es pretén recollir tots aquells estudis específics relacionats amb aspectes diversos de la rehabilitació residencial a través de diversos subprogrames:

 • Informe de Conservació dels Edificis

Informació i gestió al ciutadà.

L'objectiu d'aquest és establir criteris bàsics d'orientació a la rehabilitació basant-se en la informació obtinguda.

 • Suport tècnic

Intervencions de rehabilitació.

Criteris tècnics per a les mesures de foment.