Exàmens - Consultes sobre l'última convocatòria

Amb data 4 de desembre de 2018 s'ha publicat Resolució del Tribunal per la qual s'exposen els llistats provisionals d'aprovats i no aprovats en les proves celebrades el 24 de novembre de 2018.

 

Les reclamacions contra l'acord del Tribunal que ha aprovat les esmentades qualificacions podran interposar-se per escrit en el termini de 10 dies, comptats des de l'endemà a l'exposició de les llistes, de conformitat amb el que preveu l'article seté de la Resolució de 26 de octubre de 2017, de la Direcció General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat (DOGV 06-11-2017).

 

- - -