Juntes arbitrals - Composició i funcions

Cada junta arbitral del transport de la Comunitat Valenciana està composta per un president, un secretari i per un vocal provincial per cada un dels sectors següents: mercaderies, carregadors i usuaris. La composició de les Juntes Arbitrals a la Comunitat Valenciana és la següent:

Junta arbitral de transports d'Alacant
President Sr. Luis Felipe Suarez Jorcano
Secretària Sra. Carolina Casal Asensio
Vocal per les empreses carregadores i usuaris Sr. Miguel García Navarro
Sr. Andrés Sevilla Castellano
Vocal per les empreses de transport i d'activitats auxiliars i complementàries Sr. Francisco Ortiz Gutiérrez
Sr. Antonio Gabaldón Giménez
Sr. Juan Ramón Jordá Pascual
   
   
Junta arbitral de transportes de Castelló
President Sr. Ramón Escrig Moreno
Secretària Sra. Rosa Salvador Salvador
Secretari usuaris Sr. Raimundo Marzo Lorente
Vocal per les empreses carregadores Sr. Fernando Monzó Mollá
Vocal per les empreses de transport Sr. Javier Zaldívar Robles
Vocal per les empreses de transport de viatgers Sra.  Mercedes Cuevas Julve
Vocal per les associacions d'usuaris Sra. Cristina López Jaca
   
   
Junta arbitral de transportes de València
President Sra. Pilar Álvarez Montero
Secretària Sra. Mª Carmen Blasco López
Secretària usuaris Sra. Mª Teresa Pérez Castarlenas
Vocal per les empreses carregadores Sr. Carlos Virosque Verdú
Vocal per les empreses de transport Sra. Aurora Costa Vicente
Vocal per les empreses de transport Sra. Norma Barrachina Navarro
Vocal per les empreses de transport de viatgers Sr. José Joaquín Tarazaga López
Vocal per les associacions d'usuaris Sra. Pilar Rodríguez Campo
Vocal suplent per les empreses carregadores Sr. Jaime Agramunt Font De Mora
Vocal suplent per les empreses de transport Sra. Anna Caballero Costa


FUNCIONS

 • Resoldre, per mitjà d'arbitratge, les controvèrsies mercantils que puguen sorgir entre transportistes, operadors del transport, carregadors i usuaris, en relació amb els contractes de transport terrestre de viatgers i mercaderies, els transports combinats quan un dels modes siga terrestre i els contractes propis de les activitats auxiliars i complementàries del transport de viatgers i mercaderies.
 • Intervindre en el depòsit, la valoració i la subhasta de mercaderies els ports del qual no es paguen per part de l'obligat al pagament.
 • Actuar com a depositàries de mercaderies refusades o l'entrega de les quals no és possible en arribar a la seua destinació.
 • Intervindre en la venda directa de mercaderies en risc de perdre's o de deteriorar-se.
 • Acceptar depòsits i peritatges de mercaderies en uns altres supòsits, prevists legalment, distints dels anteriors.
 • Emetre dictàmens i informes sobre les condicions de compliment dels contractes de transport i les seues clàusules d'execució.

Si la controvèrsia no supera els 15.000 euros i cap de les parts que intervenen en el contracte haguera manifestat expressament a l'altra la seua voluntat d'excloure la competència de les juntes arbitrals abans que s'inicie o s'haguera d'haver iniciat, de conformitat amb el pacte, la realització del servici contractat, les juntes arbitrals són les úniques competents per a resoldre estes reclamacions. Si supera els 15.000 euros, perquè siguen competents les juntes arbitrals, és necessari que les parts intervinents, de comú acord, sotmeten al seu coneixement la controvèrsia de què es tracte.


ALTRES COMPETÈNCIAS DE LES JUNTES ARBITRALS

Les juntes arbitrals resolen reclamacions i intervenen en conflictes de contingut econòmic que no superen els sis mil euros, Les Juntes Arbitrals resolen reclamacions i intervenen en conflictes de contingut econòmic que no excedisquen de 15.000 euros, també intervenen en les quals excedisquen aquesta quantitat sempre que les parts acorden la seua submissió a la Junta en relació amb els següents transports terrestres (carretera, ferrocarril i cable):

 • urbans (autobús, taxi, tramvia, funicular...)
 • interurbans (autocar, taxi, ferrocarril...)
 • de mercaderies (càrrega completa, fraccionada, mudançes...)
 • de viatgers (regular, discrecional, turístic, lloguer de vehicles...)
 • transport internacional de mercaderies i viatgers.