Visualització de contingut web

Exempció/bonificació de les taxes d'ordenació del transport

El Decret Llei 2/2012, de 13 de gener, del Consell, de de mesures urgents de suport a la iniciativa empresarial i als emprenedors, microempreses, xicotetes i mitjanes empreses (Pime) de la Comunitat Valenciana, establix, entre altres mesures, l'exempció i la bonificació de taxes administratives, i, establix que són destinataris els emprenedors, les microempreses, xicotetes i mitjanes empreses, sempre que tinguen les circumstàncies següents: A- BENEFICIARIS:

 1. Emprenedors: les persones físiques que, dins de la Comunitat Valenciana, es troben realitzant tràmits previs per a poder desenvolupar una activitat econòmica, bé siga com a treballador autònom, cooperativista, soci d'una xicoteta i mitjana empresa, societat laboral o a través de qualsevol forma mercantil admesa en dret, que tinguen el seu domicili fiscal dins de la Comunitat Valenciana i sempre que el nombre de socis no siga superior a 5.

  Així mateix, es consideraren emprenedors les societats mercantils, treballadors autònoms i altres formes societàries que porten constituïdes o donades d'alta en la Seguretat Social menys de 24 mesos, sempre que no siga continuació o ampliació d'una activitat anterior.
   
 2. Jóvens emprenedors: els que tinguen els requisits de l'apartat anterior i no hagen complit els 35 anys.
   
 3. Mitjana empresa: són aquelles empreses que:
  a. tinguen menys de 250 treballadors.
  b. el volum de negocis anual no és superior a 50 milions d'euros, o bé un balanç general anual que no siga superior a 43 milions d'euros.
  c. no participen, en un 25% o més del seu capital social o dels seus drets de vot, en altres empreses que no complisquen els anteriors requisits.
   
 4. Xicoteta empresa: són aquelles empreses que:
  a. tenen menys de 50 treballadors.
  b. el seu volum de negoci anual o balanç general anual no supera els 10 milions d'euros.
   
 5. Microempresa: són aquelles empreses que:
  a. tenen menys de 10 treballadors.
  b. el volum de negoci anual o un balanç general anual no supera els 2 milions d'euros.
   

EXCEPCIONS: no es consideraran emprenedors, d'acord amb el que establix l'article 3  de l'esmentat Decret Llei 2/2012

 1. Societats unipersonals o treballadors autònoms que tignuen la condició de soci únic d'una altra empresa unipersonal o que porten donats d'alta en el règim d'autònoms més de 24 mesos.
 2. Societats a les quals s'aplique el règim de societats patrimonials.
 3. Les persones físiques o jurídiques en les quals algun soci es trobe immers en les excepcions establides en l'article 3.3 de l'esmentat decret llei

B.- EXEMPCIONS I BONIFICACIONS:

Article 8
D.L.2/2012
EXEMPCIÓ PAGAMENT DE TAXES D'ORDENACIÓ DEL TRANSPORT* 50% BONIFICACIÓ PAGAMENT TAXES DEL TRANSPORT*
2012

1.- Emprenedors/empresa que inicien l'activitat empresarial    
2.- La meritació de la taxa es produïx enguany.
 

1.- Emprenedors/empresa que van iniciar l'activitat empresarial en 2011.
2.- La meritació de la taxa es produïx enguany.
2013 1.- Emprenedors/empresa que inicien l'activitat empresarial.
2.- La meritació de la taxa es produïx enguany
 
1.- Emprenedors/empresa que van iniciar l'activitat empresarial en 2012.            
2.- La meritació de la taxa es produïx enguany

* TAXES D'ORDENACIÓ DEL TRANSPORT EXCEPTUADES:

A.7 Expedició de certificats i autoritzacions per a conductors de tercers països i altres exigibles,
A.10 Homologació de centres de formació de CAP i
A.11 Homologació de cursos de CAP.

La disposició final quarta, apartat tres, d'este Decret Llei 2/2012,  establix que als efectes dels apartats anteriors l'emprenedor/empresa haurà d'aportar una declaració responsable en què s'indique, la data d'inici de l'activitat i l'administració podrà comprovar esta dada, d'acord amb la normativa establida respecte d'això.

 

El artículo 42 de la Ley 7/2014 de 22 de diciembre de 2014, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat (D.O.C.V.: 7432, de 29 de diciembre de 2014) establece:

 • Se modifica la disposición adicional novena del texto refundido de la Ley de Tasas de la Generalitat, aprobado por Decreto Legislativo 1/2005 de 25 de febrero del Consell, dándole la siguiente redacción: "Disposición adicional novena. Beneficios fiscales aplicables a las tasas de la Generalitat de emprendedores, PYMES y microempresas de la Comunitat Valenciana en los ejercicios 2012, 2013, 2014 y 2015.

1. En los años 2012, 2013, 2014 y 2015, estarán exentos del pago de las tarifas que se indican a continuación los sujetos pasivos que inicien sus actividades empresariales o profesionales, cuando el devengo se produzca durante el primer año de actividad:

b) Las tarifas:

A.0 Primera expedición de la tarjeta identificativa
A.1 Expedición de autorización para transporte regular de uso especial
A.2 Transmisión de autorización de transporte de mercancías y/o viajeros, en cualquier clase de vehículos.
A.3 Expedición de certificados o título de consejero de seguridad (y su renovación) y de capacitación para realizar la actividad de transporte.
A.4 Expedición de autorizaciones de empresa y su visado y rehabilitación
A.5 Expedición de autorización de transporte sanitario, y su visado y rehabilitación
A.6 Expedición de copias certificadas de las autorizaciones de empresa, para los vehículos de transporte de mercancías y/o viajeros en cualquier clase de vehículos; y otras autorizaciones referidas de vehículos, incluida sustitución provisional de vehículos por averías.
A.8 Admisión a exámenes y pruebas.
A.9 Expedición de las tarjetas de tacógrafo digital.
A.12 Expedición o renovación de la tarjeta CAP
A.13 Visado de centro de formación del certificado de aptitud profesional CAP.
A.14 Renovación de la homologación de cursos del Certificado de Aptitud Profesional CAP del artículo 76, relativo a la sección II " De las autorizaciones" de la tasa por la ordenación de la explotación de los transportes mecánicos por carretera.