Consellers de seguretat - Informes anuals dels consellers de seguretat

LEGISLACIÓDescàrrega
Orde FOM/2924/2006 de 19 de setembre, BOE núm. 230 de 26 de setembre de 2006.

Consellers de seguretat - Informes anuals dels consellers de seguretat

  • Durant el primer trimestre de cada any s'haurà de remetre a la Direcció General de Transports, el informe anual corresponent a l'any anterior omplit degudament:
Informe anual dels consellers de seguretat Trámit Sol·licitud Taxa Serv. Telemàtic
Aplicació d'informes anuals dels consellers de seguretat via Internet       Tramitación telemàtica amb certificado digital
Model d'informe anual   Obri document en una finestra nova
   

 

Nota

NOTA:

Si es presenta el model imprés, via registre,  l'informe ha d'anar firmat pel conseller de seguretat.