Exàmens - Inscripció a les proves

Les sol·licituds per a l'obtenció i renovació dels certificats de capacitació professional de conseller de seguretat per al transport de mercaderies perilloses per carretera es presentaran de forma telemàtica, i en els terminis indicats en l'apartat corresponent de l'annex III. (article Segon punt 2, de la Resolució de 5 de desembre de 2017. DOGV 22/12/2017).

 

Concepte Tràmit Sol·licitud Taxa
Consellers de seguretat      
Designació de conseller de seguretat Informació del tràmit al web del PROP PDF de la soll·icitud  
Sol·licitud d'examen per l'obtenció del títol de capacitació professional de conseller de seguretat Informació del tràmit al web del PROP PDF de la soll·icitud Càlcul del tribut i generació del formulari Informació del procedimeno
Sol·licitud de expedició del títol de capacitació professional de conseller de seguretat Informació del tràmit al web del PROP PDF de la soll·icitud Càlcul del tribut i generació del formulari Informació del procediment
Sol·licitud d'examen per la renovació del títol de capacitació professional de conseller de seguretat Informació del tràmit al web del PROP PDF de la soll·icitud Càlcul del tribut i generació del formulari Informació del procediment