Exàmens - Consultes sobre l'última convocatòria d'exàmen

Amb data 10 de desembre de 2018 s'ha publicat Resolució del Tribunal per la qual s'exposen els llistats provisionals d'aprovats i no aprovats en les proves celebrades el 24 de novembre de 2018.

 

Les reclamacions contra l'acord del Tribunal que ha aprovat les esmentades qualificacions podran interposar-se per escrit en el termini de deu dies, comptats des de l'endemà a l'exposició de les llistes, de conformitat amb el que preveu l'article 10 de l'Ordre de 24 de març de 2004, (DOGV 31-03-2004).