Exàmens - Inscripció a les proves

Les sol·licituds relatives a obtenció del certificat de competència professional per a l'exercici de les activitats de transport de mercaderies i de viatgers per carretera es presentaran de forma telemàtica.

La falta de justificació de l'abonament dels drets d'examen determinarà l'exclusió de l'aspirant.

Estes sol·licituds s'adequaran als models normalitzats que estaran accessibles en la seu electrònica de la Generalitat, https://sede.gva.es (o en la URL http://www.habitatge.gva.es/web/transportes), dissenyats a este efecte. Per a poder realitzar la presentació electrònica, la persona sol·licitant haurà de disposar de firma electrònica, per mitjà del certificat reconegut per a la ciutadania emés per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (www.accv.es), del DNI electrònic o qualsevol altre admés per la seu electrònica de la Generalitat.

(Article Segon punt 3, de la Resolució de 5 de desembre de 2017. DOGV 22/12/2017).

 

Concepte Tràmit Sol·licitud Taxa
Competència professional per al transport      
Examen de competència professional per a l'exercici de les activitats de transport de mercaderies i de viatgers per carretera Informació del tràmit al web del PROP PDF de la soll·icitud Càlcul del tribut i generació del formulari Informació del procediment