Exàmens - Consultes sobre l'última convocatòria

Amb data 17 de desembre de 2018 s'ha publicat Resolució del Tribunal per la qual s'exposen els llistats provisionals d'aprovats i no aprovats en les proves celebrades el 24 de novembre de 2018.

 

Les reclamacions contra l'acord del Tribunal que ha aprovat les qualificacions provisionals podran interposar-se per escrit en el termini de deu dies, comptats des de l'endemà a l'exposició de les llistes, de conformitat amb el que preveu l'article 10 de l'Ordre de 16 de setembre de 1999, de la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports (DOGV 29-09-1999).