Exàmens - Consultes sobre l'última convocatòria

Amb data 2 de maig de 2018 s'ha publicat Resolució del Tribunal per la qual s'exposa el llistat provisional d'admesos i no admesos a les proves a celebrar el 26 de maig de 2018.

 

Es concedix un termini de 10 dies, comptats a partir de l'endemà a l'exposició de les mateixes, perquè les persones interessades puguen esmenar les causes d'inadmissió, posar de manifest els errors detectats en la consignació de les seues dades o presentar les al·legacions que consideren convenients, de conformitat amb el que preveu l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.