LLISTATS DEFINITIUS D'AJUDES CONVOCATÒRIA 2016

LLISTATS DEFINITIUS D'AJUDES CONVOCATÒRIA 2016

 

PUBLICAT en el DOGV núm. 7924 de 24 de novembre de 2016, ajudes per al LLOGUER d'habitatge, REHABILITACIÓ edificatòria i per al suport a la implantació de l'IEE.CV, Informe d'Avaluació de l'Edifici, convocatòria 2016.

 

D'acord amb el que establix les bases reguladores de les convocatòries d'ajudes de Lloguer, Rehabilitació i informe d'Avaluació de l'Edifici (IEE), es procedix a publicar en la web de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori els llistats de les resolucions dictades.

 

 

  En el següent enllaç cada sol.licitant pot consultar la sea ajuda introduint el seu DNI i la data del registre d'entrada de la seua solĺicitud d'ajuda.

 CONSULTA LA TEUA AJUDA

 

CONVOCATÒRIA D'AJUDES AL LLOGUER 2016

En data 24 de novembre de 2016 s'ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana la Resolució de la directora general d'Habitatge, Rehabilitació i Regerenació Urbana per la qual es resolen les sol·licituds de la convocatòria d'ajudes al LLOGUER per a l'exercici 2016.

 

EN EL TERMINI MÀXIM D'UN MES, fins al dia 23 de desembre de 2016, les persones beneficiàries de les ajudes hauran d'aportar la documentació bancària que acredite de manera indubtable que han abonat, en el compte titularitat de què correspon a l'arrendador, la renda corresponent a tots els mesos des del que s'inicia el període d'ajudes.

 

Alternativament, es podrà aportar un únic certificat, emés per l'entitat bancària, en el que consten els ingressos del lloguer en el compte de l'arrendador efectuats al llarg del període de cobertura de l'ajuda.

 

Si s'aporta l'esmentada documentació amb anterioritat al pagament de la mensualitat de desembre de 2016, les persones beneficiàries hauran d'aportar la documentació bancària del pagament del lloguer de desembre de 2016 en el termini de deu dies a comptar del venciment del mes a què es referisca, és a dir, fins al 10 de gener de 2017.

 

Cas de no aportar-se documentació bancària de l'abonament del lloguer no podrà abonar-se la subvenció.