Visualització de contingut web

Concurs per a la adquisició d'habitatges per l'ampliació del parc públic 2020

 
 
La Llei 2/2017, de 3 de febrer, de la Generalitat, per la funció social de l'habitatge de la Comunitat Valenciana obliga a disposar dels mecanismes apropiats per a fer efectives les mesures dirigides a garantir progressivament el dret a un habitatge digne i assequible, entre les quals es troba l'increment i millora del parc públic d'habitatge.
 
Els pressupostos de la Generalitat inclouen una dotació pressupostària per a l'adquisició d'habitatges amb la finalitat d'ampliar el parc públic amb destinació al lloguer. 
 
Després de l'aprovació de la modificació del plec de condicions i procediment que van regir el primer concurs d'adquisició d'habitatges (2018), així com la despesa corresponent, la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica ha resolt convocar el segon concurs amb subjecció a les clàusules contingudes en el citat plec millorat. 
 
El termini de presentació d'ofertes a aquest Segon Concurs finalitza l'11 de novembre 2020.
 
Es recorda que només s'admetran ofertes d'habitatges localitzats en els municipis amb major demanda contrastada d'habitatge públic segons dades autonòmiques, relacionats en la llista publicada (Annex 9 del Plec de condicions).
 
Correu electrònic de contacte: adquisicionviviendas2020@gva.es