Visualització de contingut web

Ajudes Plan RENHATA

PLA  RENHATA 2017

Pla de Reforma d'Interiors, Accessibilitat i Eficiència Energètica

El Govern Valencià està compromés en l'aposta per polítiques que milloren les condicions i la qualitat dels habitatges per a millorar-ne la conservació, sostenibilitat, accessibilitat i habitabilitat.

A més, la Generalitat també treballa per a fomentar l'activitat económica del sector de la construcció que ha sigut durament castigat per la crisi i, sobretot, el sector de producció de materials com ara revestiments ceràmics o pedra.

Per això, s'ha pressupostat 3.000.000 euros per al pla d'ajudes de reforma de banys, cuines i obres accessibilitat.

 

Pla de Reforma Interior d'Habitatges

 

RESOLUCIÓ de 2 d'agost, de la Direcció General d'Habitatge, Rehabilitació i   Regeneració Urbana, de la convocatòria per a la concessió de les ajudes regulades mitjançant una Ordre 4/2017, de 27 de febrer, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió de subvencions per a la millora de les condicions de l'interior dels habitatges, convocades per mitjà de Resolució de 9 de març de 2017, en el marc del Pla de Reforma Interior d'Habitatge, Pla RENHATA 2017

NOTA:

De conformitat amb el que estableix la base tretze de l'Ordre de les bases reguladores i en la resolució de convocatòria de les ajudes, per al pagament de la subvenció la part beneficiària haurà d'aportar, ABANS de l'1 de NOVEMBRE de 2017, la sol·licitud telemàtica de la qualificació definitiva i pagament de les ajudes juntament amb la documentació que s'hi esmenta, així mateix haurà de complir la resta de requisits, obligacions i responsabilitats indicades en les bases regulades per l'Ordre 4/2017, de 27 de febrer, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, i aportar-hi la documentació que se li haja requerit.

 

Així mateix, d'acord amb el que disposa la base catorze, la Generalitat podrà comprovar, pels mitjans que estime més adequats, el compliment de les obligacions inherents a l'atorgament de les ajudes. L'incompliment d'aquestes obligacions podrà comportar la revocació de la subvenció concedida.

 

  • Llistat DEFINITIU d'ajudes Pla RENHATA 2017

CASTELLÓ VALÈNCIA ALACANT
Concedides Concedides Concedides
Denegades Denegades Denegades

 

Més informació