Visualització de contingut web

Ajudes implantació del IEEV.CV

  • Bases

  • Convocatòria

 
  • Sol·licitud d'ajudes IEEV.CV

  • AJORNAMENT DE LA DATA DE LA PUBLICACIÓ EN LA WEB DE LES SOL·LICITUDS D'AJUDES A L'IEEV.CV INDICANT AQUELLES QUE ESTAN COMPLETES, INCOMPLETES I LES NO ADMESES A TRÀMIT.   (València, 30 de maig de 2019)

    A conseqüència de les limitacions funcionals d'aquesta Administració, la coincidència temporal de les convocatòries d'ajudes, tant al lloguer com a la rehabilitació d'edificis i habitatges en les seues distintes modalitats, i la gran resposta que hi ha hagut en nombre de peticions a totes elles, resulta materialment impossible procedir a la publicació del llistat de peticions en el termini estipulat pel que, d'acord amb allò que s'indica en la Base Reguladora 6.3 de l'Ordre 2/2018, de 18 de març, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, es comunica que la data de publicació es retarda fins al dijous 11 de juliol de 2019.

  • Llistat d'inconvenients sol·licituds d'ajudes a la implantació de l'informe d'avaluació de l'edifici IEEV.CV 2019

Llistat de sol·licituds de la província d'Alacant

Llistat de sol·licituds de la província de Castelló

Llistat de sol·licituds de la província de València

Cerca personalitzada de l'estat de les sol·licituds

El termini màxim per a la correcció d'esmenes conclou el dia 25 de juliol de 2019

 

Impressos associats a aquest tràmit:

 

[IEE 90019] CORRECCIÓ DE LA SOL·LICITUD DE CONCESSIÓ D'AJUDES PER LA REALITZACIÓ DE L'INFORME D'AVALUACIÓ DE L'EDIFICI (IEEV.CV) CONVOCATÒRIA 2019

[07000] MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

Si l'esmena o complementació de l'expedient de sol·licitud d'ajudes correspon al contingut d'aquestes plantilles, convé que, abans d'iniciar la tramitació, les descarregue, emplene i, degudament signades quan siga procedent, les tinga preparades en format pdf, per al seu annexat

 

 

RESOLUCIÓ D'AJUDES IEE.CV. LLISTATS DEFINITIUS

RESOLUCIÓ de 18 de desembre de 2019, del director general de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica, per a la concessió de les ajudes regulades mitjançant l'Ordre 2/2018, de 12 de març, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes per a la realització de l'informe d'avaluació d'edificis i que, convocades mitjançant la Resolució de 6 de febrer de 2019, han experimentat un increment de la quantia màxima disponible per a ser atorgades, per mitjà de la Resolució de 4 de desembre de 2019, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica.

LLISTATS DEFINITIUS D'AJUDES IEE.CV 2019  CONCEDIDES

ALACANT       CASTELLÓ       VALÈNCIA

LLISTATS  DEFINITIUS D'AJUDES IEE.CV 2019  DENEGADES

ALACANT       CASTELLÓ      VALÈNCIA

  • Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar potestativament recurs de reposició davant la Secretària Autonòmica d'Arquitectura Bioclimàtica i Sostenibilitat Energètica, d'acord amb el Resolc Primer de la Resolució de 2 d'agost de 2019, del Vicepresident Segon i Conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, sobre delegació de l'exercici de competències en determinats òrgans de la Conselleria, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà al de la seua publicació, de conformitat amb el que s'estableix en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, o bé, directament recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà al de la seua publicació, de conformitat amb el que s'estableix en els articles 10, 14 i 46 de la Llei reguladora de la Jurisdicció Contenciós Administrativa.

 

Per a interposar recurs potestatiu de reposició punxe A