Visualització de contingut web

Ajudes al lloguer per a joves

 

LLISTATS PROVISIONALS

D'acord amb allò que disposa l'apartat 2, de la base onzena de l'Ordre 5/2018, de 25 de juny, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, es procedeix a publicar en el web de la Vicepresidència segona I Conselleria d'Habitatge I Arquitectura Bioclimàtica el dia 12 DE SETEMBRE les llistes provisionals de sol·licitants que la documentació dels quals està completa i els qui han d'aportar documentació.

El termini per a formular al·legacions, aportar documentació i/o esmenar les objeccions será del dia 13 al 30 DE SETEMBRE, tots dos inclusivament.

LLISTAT DE SOL·LICITUDS d'ajuda al lloguer convocatòria 2019.

S'ha de consultar la documentació que cal esmenar i els motius d'exclusió, si escau, amb el NIF, el CIF o el NIE i els últims 6 dígits del compte bancari que va indicar en la sol·licitud.
CONSULTA LA TEUA NOTIFICACIÓ per a comprovar quina documentació falta a la sol·licitud d'ajuda al lloguer.

La presentació de les al·legacions i/o la documentació es pot realitzar TELEMÀTICAMENT o mitjançant la presentació d'aquestes en paper dirigint-se al Servei Territorial d'Habitatge i Rehabilitació on es tramita l'expedient.

Bases i convocatòria

ORDRE 5/2018, de 25 de juny, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s'aproven les bases reguladores del Programa d'ajudes al lloguer d'habitatges i Programa d'ajudes al lloguer per a joves.

RESOLUCIÓ de 7 de febrer de 2019, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual es convoquen per a l'exercici 2019 les ajudes del Programa d'Ajudes al Lloguer d'Habitatge i del Programa d'Ajudes al Lloguer per a Joves.

Guía informativa de les ajudes al lloguer d'habitatge 2019

Tramitació de la sol·licitud
La tramitació es podrà realitzar de forma telemàtica o presencial:
a) Telemàtica: si disposeu de certificat digital reconegut per l'ACCV o DNI electrònic, es fa a través de l'enllaç "Tràmit per a sol·licitar l'ajuda".  Cliqueu "Tramitar amb certificat", empleneu la sol·licitud, adjunteu tota la documentació exigida en la convocatòria i l'"ANNEX A LA SOL·LICITUD DEL PROGRAMA D'AJUDES Al LLOGUER D'HABITATGE. CONVOCATÒRIA 2019" signat.

b) Presencial: accediu a l'enllaç "Tràmit per a sol·licitar l'ajuda". Cliqueu "Tramitar telemàticament", empleneu el formulari i envieu-lo. Descarregueu el justificant d'entrada juntament amb la sol·licitud omplida, signeu-la i guardeu els dos documents. Després, imprimiu la sol·licitud signada i el justificant i presenteu-los acompanyats de l'"ANNEX A LA SOL·LICITUD DEL PROGRAMA D'AJUDES Al LLOGUER D'HABITATGE. CONVOCATÒRIA 2019" signat i de la documentació exigida en la convocatòria, preferentment, en els registres d'entrada dels serveis territorials d'habitatge i rehabilitació, també en oficines PROP, ajuntaments, per correu certificat i en els llocs que estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

Podeu demanar cita prèvia als serveis territorials perquè us ajuden a fer el tràmit. Així mateix, els ajuntaments podran ajudar-vos i col·laborar en la realització del tràmit.
Els ajuntaments o mancomunitats podran presentar sol·licituds telemàticament si estan autoritzats per les persones sol·licitants.

Si teniu problemes amb el formulari electrònic pot enviar un correu a generalitat_en_red@gva.es

Guia dirigida als ajuntaments per a la col·laboració en la tramitació de sol·licituds d'ajudes de lloguer.

Impresos associats

ALQ 90015 ANNEX. DECLARACIONS RESPONSABLES I AUTORITZACIONS SIGNADES PER CADASCUN DELS MEMBRES DE LA UNITAT DE CONVIVÈNCIA MAJOR DE 16 ANYS.

MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

 

Si ha oblidat presentar documentació, una vegada presentada la sol·licitud, l'adjunte a través d'aquest procediment telemàtic.