Visualització de contingut web

Ajudes al lloguer per a joves

 

 

Bases i convocatòria

ORDRE 5/2018, de 25 de juny, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s'aproven les bases reguladores del Programa d'ajudes al lloguer d'habitatges i Programa d'ajudes al lloguer per a joves.

RESOLUCIÓ de 7 de febrer de 2019, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual es convoquen per a l'exercici 2019 les ajudes del Programa d'Ajudes al Lloguer d'Habitatge i del Programa d'Ajudes al Lloguer per a Joves.

Guía informativa de les ajudes al lloguer d'habitatge 2019

Tramitació de la sol·licitud
La tramitació es podrà realitzar de forma telemàtica o presencial:
a) Telemàtica: si disposeu de certificat digital reconegut per l'ACCV o DNI electrònic, es fa a través de l'enllaç "Tràmit per a sol·licitar l'ajuda".  Cliqueu "Tramitar amb certificat", empleneu la sol·licitud, adjunteu tota la documentació exigida en la convocatòria i l'"ANNEX A LA SOL·LICITUD DEL PROGRAMA D'AJUDES Al LLOGUER D'HABITATGE. CONVOCATÒRIA 2019" signat.

b) Presencial: accediu a l'enllaç "Tràmit per a sol·licitar l'ajuda". Cliqueu "Tramitar telemàticament", empleneu el formulari i envieu-lo. Descarregueu el justificant d'entrada juntament amb la sol·licitud omplida, signeu-la i guardeu els dos documents. Després, imprimiu la sol·licitud signada i el justificant i presenteu-los acompanyats de l'"ANNEX A LA SOL·LICITUD DEL PROGRAMA D'AJUDES Al LLOGUER D'HABITATGE. CONVOCATÒRIA 2019" signat i de la documentació exigida en la convocatòria, preferentment, en els registres d'entrada dels serveis territorials d'habitatge i rehabilitació, també en oficines PROP, ajuntaments, per correu certificat i en els llocs que estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

Podeu demanar cita prèvia als serveis territorials perquè us ajuden a fer el tràmit. Així mateix, els ajuntaments podran ajudar-vos i col·laborar en la realització del tràmit.
Els ajuntaments o mancomunitats podran presentar sol·licituds telemàticament si estan autoritzats per les persones sol·licitants.

Si teniu problemes amb el formulari electrònic pot enviar un correu a generalitat_en_red@gva.es

Guia dirigida als ajuntaments per a la col·laboració en la tramitació de sol·licituds d'ajudes de lloguer.

Impresos associats

ALQ 90015 ANNEX. DECLARACIONS RESPONSABLES I AUTORITZACIONS SIGNADES PER CADASCUN DELS MEMBRES DE LA UNITAT DE CONVIVÈNCIA MAJOR DE 16 ANYS.

MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

 

Més informació sobre les ajudes al lloguer cridant al telèfon 012 (963866 000) o en:

ajudeslloguer@gva.es