Visualització de contingut web

Concursos de Projectes Pilot

La Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, a través de la Direcció General d'Innovació Ecològica en la Construcció, en col·laboració amb la Entitat Valenciana d'Habitatge i Sol, impulsa la licitació de diversos contractes de serveis per a la redacció de projectes i direcció facultativa per a la construcció d'edificis d'habitatge públic, que es constituïsquen com a demostradors de construcció sostenible tant en termes socials, econòmics i mediambientals, que promoguen la innovació com a mecanisme imprescindible per a fomentar la necessària resiliència en l'arquitectura, potenciant la transferència tecnològica i la investigació aplicada per a aconseguir la transformació del nostre entorn construït.
 
Objectius.
Els projectes se sustentaran en un gir cap a la transició ecològica en el sector de la construcció i l'arquitectura, donant suport a la lluita contra el canvi climàtic gràcies a la innovació aplicada.
 
Considerant la imprescindible hipocarbonització de l'entorn construït i la necessària transformació dels espais que habitem en llocs que promoguen la igualtat i el benestar, els projectes d'habitatges es redactaran perseguint una sostenibilitat ambiental, econòmica i social.
S'incorporaran mesures actives que permeten un ús eficient dels recursos, mesures passives de disseny bioclimàtic que responguen adequadament a l'entorn, integrant els principis de l'economia circular afavorint un ús flexible del espai, una adequada gestió dels residus i una minimització de l'impacte del projecte al llarg del seu cicle de vida, reflectint els principis de la biohabitabilitat i l'arquitectura saludable, fomentant el ecodisseny i la industrialització dels processos constructius així com la incorporació de tecnologies emergents d'acord amb els ideals de la construcció 4.0.
 
Es fomentarà la investigació aplicada i la transferència tecnològica, perseguint solucions innovadores en els termes anteriors descrits i hauran de plantejar sistemes d'avaluació i fonts de verificació que oferisquen la informació necessària per a testar la replicabilitat de les solucions proposades.
 
S'impulsaran nous models habitacionals inclusius que integren la perspectiva de gènere, reflectint els valors d'equitat habitacional, aconseguint un disseny inclusiu i de qualitat. 
 
Les propostes habitacionals tindran la consideració de solucions alternatives en edificis experimentals amb noves experiències en tipologies d'habitatge, dins del marc exposat en l'article 5 del Decret 151/2009, de 2 d'octubre, del Consell, pel qual s'aproven les exigències bàsiques de disseny i qualitat en edificis d'habitatge i allotjament.
 
Concurs de Projectes d'arquitectura
El concurs de projectes s'articularà com a procediment d'adjudicació del contracte de serveis de redacció del projecte i direcció d'obra, conforme als termes previstos en l'article 183.2.a de la Llei de Contractes del Sector Públic.
Participants
- la naturalesa dels projectes requereix de la participació d'un equip interdisciplinari de professionals, l'experiència dels quals haurà de ser acreditada pel guanyador o guanyadora, en el moment d'adjudicació del contracte. No obstant això els equips estaran liderats per un arquitecte i/o una arquitecta, al qual no se li exigeix experiència prèvia.
Anonimat
- el concurs es regirà pel principi d'anonimat, els participants presentaran les seues propostes sota lema.
Fases
- el concurs es resoldrà en dues fases. Una primera en la qual no es limitarà el nombre de participants i una segona a la qual únicament accediran, com a màxim, les cinc millors propostes.
Tramitació
- la tramitació de la licitació serà electrònica, a través de la plataforma de contractació del Sector Públic. 
 
Premis
- Es concediran premis, de 5.000 euros cadascun, als finalistes que accedisquen a la segona fase del concurs.
Jurado
- La selecció de les propostes que accedisquen a la segona fase i el guanyador serà encomanada a un jurat d'experts.
 
Criteris de valoració del concurs:
1. Qualitat del projecte. 
2. Interés científic i caràcter innovador
3. Model habitacional. 
4. Sostenibilitat.
 
    4.1. Sostenibilidad ambiental:
       4.1.1. ECONOMÍA CIRCULAR
                - BIOCONSTRUCCIÓ.
                - Estratègia durant el CICLE DE VIDA .
                - Estratègia de GESTIÓ DE RESIDUS.
      4.1.2. MESURES ACTIVES. Utilització eficient dels recursos
                - AGIUA.
                - ENERGÍA.
      4.1.3. MESURES PASSIVES. DISSENY BIOCLIMÀTIC.
      4.1.4. RESILIÈNCIA enfront del canvi climatic.
 
  4.2. Sostenibilitat social:
       4.2.1. BIOHABITABILITAT.
       4.2.2. SENSIBILITZACIÓ dels usuaris i nous models de GOVERNANÇA.
 
   4.3. Sostenibilitat econòmica:
    4.3.1. CONSTRUCCIÓ 4.0. i PREFABRICACIÓ.
    4.3.2. SISTEMES DE GESTIÓ i MANTENIMENT. MONITORATGE de l'edifici.
 
5. Viabilitat tècnica, econòmica i constructiva
 
 
 
 

iframe ftp proyectos piloto