Ajudes convocatòries 2019

Ajudes urgents per a pal·liar els danys produïts en habitatges dels municipis afectats per DANA

Ajudes urgents per a pal·liar els danys produïts en habitatges dels municipis afectats per DANA

 

LLISTATS DEFINITIUS DE CONCESSIÓ DE LES AJUDES

 

SOL·LICITUD DE PAGAMENT I JUSTIFICACIÓ DE LES OBRES REALITZADES CONVOCATÒRIA 2019

a) Imprès sol·licitud

b) Documentació establerta en l'article 12.1 del DECRET 236/2019 de les ajudes.

Deurà fer arribar la documentació a la Direcció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica, C/ Democràcia 77, 46018, València, per qualsevol dels mitjans establerts per la llei 39/2015:

  • En els registres de les oficines PROP de la Generalitat Valenciana.
  • En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanya a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol Administració de les Comunitats Autònomes, a la de qualsevol Administració de les Diputacions Provincials, Cabildo i Consell insular, als Ajuntaments dels Municipis a que es refereix l'article 121 de la llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'hagués subscrit l'oportú conveni.
  • En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.
  • En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  • En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.
  • Telemàticament en la direcció electrònica https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=20458&version=amp

Per ampliar la informació o resoldre dubtes poden posar-se en contacte amb:

Telèfon d'informació Generalitat 012

Telèfons d'informació i consultes: 961208454 - 961248795 - 961248796 - 961248797- 961248798 - 961248799 - 965938373 - 965938431 – 965938402

O al correu electrònic de: ayudasdana@gva.es

 

INFORMACIÓ IMPORTANT AJUDES DANA REHABILITACIÓ HABITATGES.

"INFORMACIÓ IMPORTANT AJUDES DANA REHABILITACIÓ HABITATGES. S'ha publicat el DECRET 167/2020, de 30 d'octubre, del Consell, de modificació del Decret 236/2019 d'ajudes DANA que amplia el termini de justificació de l'execució de les obres i sol·licitud de pagament de les ajudes al 12 de març de 2021, aportant la documentació detallada en l'article 12."

 

INFORMACIÓ GENERAL AJUDES DANA