Ajudes convocatòries

« Ves enrere

Ajudes rehabilitació elements comuns d'edificis d'habitatges

Ajudes rehabilitació elements comuns d'edificis d'habitatges

AJUDES A LA REHABILITACIÓ D' ELEMENTS COMUNS DELS EDIFICIS

Bases

 

 

Convocatòria

RESOLUCIÓ de 22 de maig de 2017, de la Consellerá d' Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual es convoquen per a l' exercici 2017, les ajudes del Programa de Foment de Rehabilitació Edificatòria.

 

Llistat d' inconvenients sol·licituds d'ajudes rehabilitació elements comuns de l'edifici

RESOLUCIÓ D'AJUDES REHABILITACIÓ EDIFICATÒRIA 2017.LLISTATS DEFINITIUS

RESOLUCIÓ de 17 de novembre de 2017, de la convocatòria per a la concessió de les ajudes regulades mitjançant l'Ordre 6/2017, de 21 d'abril, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s'aproven les bases reguladores del Programa de foment de la rehabilitació edificatòria, i convocades per mitjà de la Resolució de 22 de maig de 2017

 

LLISTATS DEFINITIUS d'ajudes rehabilitació  2017 CONCEDIDES

ALACANT    CASTELLÓ    VALÈNCIA

CONSULTA LA TEUA AJUDA

De conformitat amb el que establix la base quinzena de l'Ordre de les bases reguladores i en la resolució de convocatòria de les ajudes, per a l'abonament de la subvenció la part beneficiària haurà de sol·licitar telemàticament la sol·licitud de qualificació definitiva i abonament de les ajudes en el termini màxim d'un mes a comptar de la finalització de les obres aportant la documentació que s'indica en la mateixa.

En el cas que el cost de l'actuació siga inferior al cost inicial previst inclòs en la sol·licitud d'ajudes, es recalcularà l'import de la subvenció, podent esta ser minorada en funció del cost real de l'obra degudament justificat.

Així mateix, haurà de complir amb la resta de requisits, obligacions i responsabilitats assenyalades en les bases regulades per l'Ordre 6/2017, de 21 d'abril, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió de subvencions del Programa de foment de la rehabilitació edificatòria, publicada en el DOGV número 8030 de 2 de maig, aportant per a això la documentació que li fóra requerida.

D'acord amb els disposat en la base setzena de l'ordre esmentada, la Generalitat podrà comprovar, pels mitjans que estime més adequats, el compliment de les obligacions inherents a l'atorgament de les ajudes. L'incompliment d'estes obligacions, podrà donar lloc a la revocació de la subvenció concedida.

 

LLISTATS DEFINITIUS d'ajudes rehabilitació  2017 DESESTIMADES

ALACANT    CASTELLÓ    VALÈNCIA

CONSULTA LA TEUA AJUDA

D'acord amb el que disposa la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i amb la Resolució de la directora general d'Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana, de data 17 de novembre de 2017 (DOGV de 28 de novembre de 2017) , contra la resolució de les ajudes es podrà interposar telemàticament recurs potestatiu de reposició davant de la Consellera d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori en el termini d'un mes a comptar de l'endemà a la publicació de l'esmentada resolució en el DOGV, o interposar directament recurs contenciós-administratiu davant la Sala Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos, comptadors des de l'endemà a la publicació de la mateixa.

Per a interposar recurs potestastiu de reposició punxe ACÍ

Comunicació telemàtica d'inici de les obres d'un expedient de rehabilitació edificatòria

Sol·licitud de qualificació definitiva i abonament de les ajudes a la rehabilitació edificatòria.Termini finalitzat