La Conselleria d'Habitatge constata l'agilitat en la resposta als nous supòsits de tanteig i retracte

27/07/2020
La Conselleria d"Habitatge constata l"agilitat en la resposta als nous supòsits de tanteig i retracte

- En la majoria dels casos es respon en un termini de 48 hores
- Els Serveis Territorials han corroborat la "important activitat de comunicació i informació" amb els que presenten les noves sol·licitudsLa Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, després de l'aprovació recent del Consell, el 5 de juny passat, del Decret llei per a l'ampliació d'habitatge públic a la Comunitat Valenciana mitjançant els drets del tanteig i retracte, ha verificat a través dels Serveis Territorials que el termini habitual de contestació es produeix en la mateixa setmana de presentació.

En la majoria dels casos la resposta és de 48 hores, per la qual cosa en cap moment s'està esgotant en els nous supòsits el termini màxim de resposta de 60 dies previst en la llei.

La sotssecretària de la Conselleria, Blanca Jiménez, ha destacat "la rapidesa amb la qual s'està donant resposta a les notificacions de transmissions singulars previstes en el nou decret llei, de tal manera que mai s'impedisca ni retarde les transaccions immobiliàries".

A més, ha afirmat que els Serveis Territorials estan fent un enorme esforç i treball malgrat haver-se incrementat el volum de sol·licituds.

En el transcurs de la reunió de l'equip directiu de la Conselleria amb responsables de les direccions territorials, s'ha corroborat la important activitat de comunicació que s'està duent a terme amb els que presenten les noves sol·licituds, tant en reunions presencials com telemàtiques, atencions telefòniques o facilitant informació per comunicacions per internet.

En la reunió s'ha posat de manifest per part de les direccions territorials que diverses societats importants de gestió d'actius immobiliaris han destacat que, a diferència d'altres comunitats autònomes, la valenciana està sent especialment àgil i diligent.

El Decret llei referit preveu que els drets de tanteig i retracte es puguen exercitar en el termini de seixanta dies naturals des de la notificació de la voluntat de transmetre o des de la notificació de transmissió, respectivament.

No obstant això, la nova norma no introdueix cap novetat referent en aquest sentit, ja que el termini per a l'exercici dels drets esmentats es trobava regulat anteriorment en la Llei 8/2004, de 20 d'octubre, de l'habitatge de la Comunitat Valenciana, en idèntics termes.

Aquest termini no suposa una novetat a la Comunitat Valenciana, ni tampoc en el conjunt de l'Estat espanyol. De fet, les comunitats autònomes que han realitzat una opció ferma per l'exercici dels drets de tanteig i retracte en matèria d'habitatge disposen del mateix termini per a l'exercici d'aquest.

El termini màxim de seixanta dies naturals és el previst per a garantir que la Generalitat puga exercir els drets de tanteig i retracte amb la seguretat jurídica i econòmica que exigeix tota adquisició, però en aquells casos en els quals, després de l'estudi previ d'idoneïtat, es determine la no-adequació de l'habitatge, la comunicació de no exercir s'està fent, i es farà, tan prompte com concloga aquest estudi previ.

Arxius relacionats