La Generalitat concedeix 20 milions d'euros del Programa d'ajudes al lloguer 2019

02/12/2019

- 11. 972 beneficiaris, dels quals 3.046 correspon al programa per a joves
- Tenen prioritat les persones afectades per desnonaments o les víctimes de violència de gènereLa Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica ha resolt la concessió del Programa d'ajudes al lloguer d'habitatge i del Programa d'ajudes al lloguer per a joves, l'objectiu dels quals és afavorir l'accés a l'habitatge en lloguer, especialment entre els joves. A través dels dos programes se subvencionen els rebuts de lloguer, des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2019.

Martínez Dalmau ha destacat l'increment del nombre de sol·licituds en un 26,2 % respecte a l'exercici anterior, un augment que "evidencia que el programa d'ajudes és necessari per a aquelles persones amb més dificultats, tenint en compte que la tendència abusiva dels preus del lloguer no permet a moltes famílies poder accedir a un habitatge de lliure mercat, és el cas de joves, de persones majors i de col·lectius en risc d'exclusió social".

Així mateix, ha destacat que per al pròxim exercici "les ajudes al lloguer s'incrementen i tindran dotació de 24 milions d'euros".

En l'actual convocatòria, la resolució de la qual publica aquest dilluns el 'Diari Oficial de la Generalitat Valenciana', 11.972 persones es beneficien d'aquestes ajudes, de les quals 8.926 corresponen al programa general i 3.046 al de joves. Pel que respecta a la quantia total de les ajudes, ascendeix a 20.084.287 euros, 13.535.942 es destinen al Programa d'ajudes al lloguer d'habitatge i 6.548.100 Programa d'ajudes al lloguer per a joves.

La quantia de les ajudes al lloguer d'habitatge cobreixen fins al 40 % del lloguer, amb un màxim de 2.880 euros anuals. I fins a un 50 % si tots els membres de la unitat de convivència tenen més de 65 anys, amb un màxim de 3.600 euros anuals.

Las ajudes a joves estan destinades a menors de 35 anys i la subvenció pot aconseguir el 50 % de la renda de lloguer. Excepcionalment poden formar part de la unitat de convivència majors de 35 anys, en el cas que siguen persones dependents.

Tenen prioritat per a accedir a les ajudes les persones afectades per desnonament, dació en pagament o execució hipotecaria en els últims deu anys. Així com les famílies monoparentals i nombroses; les dones víctimes de violència de gènere; les víctimes del terrorisme; les persones amb diversitat funcional (33 %); els joves extutelats; les persones o unitats de convivència afectades per situacions catastròfiques; aquelles que hagen esgotat les prestacions de desocupació; les persones amb trastorn mental greu; aquelles que assumeixen la pàtria potestat, tutela o acolliment de menors orfes per violència de gènere i dones en situació de necessitat o risc d'exclusió social, especialment quan tinguen fills exclusivament al seu càrrec.

Els ingressos de les persones que tinguen el seu domicili habitual i permanent en l'habitatge arrendat (que consten o no com a titulars del contracte d'arrendament) han de ser iguals o inferiors a 3 vegades a l'indicador IPREM, amb l'excepció d'alguns supòsits (famílies nombroses, diversitat funcional, malaltia mental, etc), i en aquest cas pot ser 4 o 5 vegades IPREM, en funció de la circumstància.

Per a accedir a l'ajuda, la unitat de convivència ha d'acreditar ingressos mínims a 0,3 vegades IPREM.