La Generalitat anuncia l'inici del procés per a poder concloure el pagament de les ajudes a l'habitatge pendents de legislatures anteriors

14/09/2018

La consellera d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, María José Salvador, ha anunciat que s'inicia el procés per a abonar, si escau, les ajudes a l'habitatge que van quedar pendents de legislatures anteriors i que corresponen als plans estatals i autonòmics 2005-2008, 2009-2012 i 2004-2007.

Amb aquest objectiu, ha explicat Salvador, el 'Diari Oficial de la Generalitat Valenciana' (DOGV) ha publicat la instrucció relativa a procediments de finalització de la tramitació d'expedients de subvencions d'actuacions protegides en matèria d'habitatge, vinculades a plans estatals i autonòmics ja vençuts.

En aquest sentit, la consellera ha destacat que "es tracta d'expedients que afecten milers de ciutadans i promotors valencians destinats a ajudes en actuacions de rehabilitació, accés a l'habitatge, lloguer o altres conceptes similars en matèria d'habitatge, que ens trobem paralitzats i sense resoldre des de fa anys, sense que hi haja causa justificada per a això".

Així, ha recordat que "davant d'aquesta penosa i lamentable realitat, per culpa de la mala gestió de l'anterior equip del PP, a través de la Direcció General d'Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana, hem hagut de marcar-nos com un dels seus objectius prioritaris el pagament de les subvencions a actuacions protegides en matèria d'habitatge vinculades a plans estatals d'habitatge ja vençuts".

Salvador ha subratllat que "des de l'arribada de l'equip de Govern actual a la Generalitat, hem pagat ajudes que corresponen a expedients de subvencions que es van reconéixer mitjançant resolucions d'atorgament pròpiament dites o resolucions de reconeixement de requisits tècnics, l'anomenat model 501 o similar, per a poder accedir a les ajudes econòmiques corresponents".

La consellera hi ha afegit que, "no obstant això, encara hi ha un nombre important d'expedients que actualment no es poden atendre perquè no es troben en cap de les situacions anteriorment referides perquè la tramitació d'aquests es va interrompre en el moment del tancament del Pla d'habitatge 2009-2012". Cada un d'aquests expedients es troba en alguna de les diferents fases de tramitació prèvies a l'emissió de la resolució d'atorgament de l'ajuda.

Més de 5.500 sol·licituds de potencials beneficiaris

Segons la consellera, "després d'una primera valoració, s'ha vist que el conjunt d'expedients que es troben en aquesta situació pot suposar un import global al voltant de 40 milions d'euros repartits en, aproximadament, 5.500 sol·licituds de potencials beneficiaris".

Atés que la tramitació d'aquests expedients es va iniciar a l'empara dels plans estatals d'habitatge 2005-2008 i 2009-2012 i que ja no es troben en vigor, "per a establir un marc normatiu que permeta reprendre la tramitació, la Direcció General d'Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana ha hagut d'elaborar aquestes instruccions per a establir els procediments d'aquesta tramitació fins a la resolució, que podrà ser, o no, de concessió d'ajuda econòmica", ha afirmat Salvador.

Així mateix, ha explicat que "com que el pressupost d'aquesta conselleria està hipotecat pagant obres que es van fer o no en els anys de Govern del PP i actualment no hi ha dotació pressupostària suficient per a atendre la totalitat de tots els expedients, es preveu liquidar aquestes ajudes en més d'un exercici i a mesura que les disponibilitats pressupostàries de la Generalitat ho permeten".

La previsió és, inicialment, prioritzar la tramitació dels expedients que es troben en un estat més avançat i pròxim a la resolució final enfront dels que es troben en estats de gestió més inicials.

Paral·lelament, la Intervenció General de la Generalitat es troba fent un control financer específic dels expedients d'ajudes vinculades al Pla estatal d'habitatge 2009-2012 i les conclusions d'aquest control podran afectar la gestió dels expedients que ara es pretenen finalitzar.

En tot cas, ha destacat Salvador, "a diferència d'altres legislatures, les actuacions que la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori desenvolupa, sempre es duran a terme en un marc de seguretat jurídica administrativa i amb les limitacions pressupostàries que hi ha".

Finalment, la consellera ha subratllat que "treballem amb tots els mitjans perquè les irregularitats de l'anterior Consell del PP no les hagen de pagar els ciutadans que van confiar en l'Administració perquè els concedira una ajuda per a llogar un habitatge, comprar una VPO o rehabilitar les seues cases, estem parlant de milers d'euros per a molta gent".