La Conselleria d'Habitatge ultima la redacció del Pla d'acció territorial de Castelló que afecta mig milió d'habitants

08/08/2018

La Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori disposarà en el pròxim mes de setembre d'una primera versió del Pla d'acció territorial (PAT de l'àrea metropolitana de Castelló), una vegada ha finalitzat la fase primera de participació pública en què han intervingut gran quantitat d'experts i d'agents socials i econòmics de la província.

El PAT de Castelló comprén 70 municipis de les comarques de la Plana, l'Alt Millars, l'Alcalatén i l'Alt Maestrat, que sumen una població pròxima al mig milió d'habitants. Una vegada aconseguit el consens necessari amb els municipis, el PAT s'exposarà al públic per un període de temps mínim de dos mesos, durant els quals s'arreplegaran les al·legacions, els suggeriments i les propostes pertinents.

Així, des de la Direcció General d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge s'ha destacat que entre els objectius que inclou el Pla es troba la "definició de la infraestructura verda de l'àrea funcional de Castelló, el punt de partida de la qual serà l'anell verd perimetral de la ciutat de la Plana".

És a dir, els parcs naturals de la Serra d'Espadà i del Desert de les Palmes, junt amb el riu Millars com a corredor verd articulador de la infraestructura verda metropolitana. De la mateixa manera "s'haurà de garantir la seua connexió ecològica i funcional amb les comarques de l'interior, l'Alcalatén, l'Alt Millars i l'Alt Maestrat".

En aquesta infraestructura "s'inclouran tots els terrenys amb un valor ambiental, territorial i paisatgístic més gran, així com les seues connexions mitjançant llits fluvials i vies pecuàries". També es gestionarà "aquesta infraestructura verda per a mitigar els efectes de canvi climàtic, la intrusió salina i per a la protecció del territori enfront de les inundacions, especialment als municipis costaners de la comarca de la Plana, que estan més afectats per aquest risc".

A més, el PAT presenta una proposta en què s'analitzarà tot el planejament municipal, el seu estat jurídic i la seua compatibilitat amb la infraestructura verda del territori i amb l'Estratègia territorial de la Comunitat Valenciana.

De la mateixa manera, "s'analitzaran les zones d'oportunitat i de nova centralitat que són susceptibles d'acollir els nous usos i activitats estratègiques de futur, i que hauran d'estar connectades amb sistemes de transport sostenible d'alta capacitat", han remarcat.

Mobilitat sostenible

El PAT de Castelló defineix també el sistema de mobilitat sostenible en el conjunt metropolità, en coordinació amb els plans de mobilitat metropolitana que està duent a terme el departament de mobilitat de la Conselleria.

Aquest nou esquema de transport s'haurà de relacionar tant amb la infraestructura verda com amb les àrees d'oportunitat "a fi de reservar sòls estratègics per a dotacions i equipaments de caràcter supramunicipal, per a intercanviadors de transport, per a aparcaments dissuasius, per a usos logístics o per a parcs comarcals d'innovació. Tot això sense oblidar el corredor mediterrani de transport i la seua integració en l'àrea metropolitana".

A més, el Pla d'acció territorial de l'àrea funcional de Castelló serà un instrument de coordinació del planejament municipal dels municipis d'aquesta àrea metropolitana i "un marc de referència per a la presa de decisions estratègiques, tant per a la Generalitat com per a possibles inversors privats que vulguen optimitzar les seues decisions d'inversió". El PAT també fixarà determinacions per als municipis de l'interior amb l'objectiu de millorar el seu atractiu, la seua competitivitat, facilitar l'equilibri territorial i reduir la despoblació.

Zonificació del sòl

Una altra novetat que presenta el PAT és la possibilitat que l'àrea metropolitana i l'àrea funcional disposen d'una zonificació del sòl no urbanitzable. Aquesta zonificació, que sorgeix de la interacció de les cobertures del sòl i de les unitats de paisatge, tindrà almenys unes deu zones homogènies diferenciades i un règim de compatibilitats d'usos i activitats per a cada zona.

"Amb açò s'aconseguirà una ordenació més racional dels usos del territori i es podran suprimir figures com les declaracions d'interés comunitari per a certes activitats en estar regulades per un Pla d'acció territorial. Per consegüent, només necessitaran la preceptiva llicència municipal les instal·lacions de cellers, els centres de transformació de productes primaris, les instal·lacions esportives a l'aire lliure, els campaments de turisme, etc."

En aquesta regulació del sòl es tendirà de manera especial a facilitar la implantació d'activitats als municipis rurals afectats per processos de despoblació. A més, el PAT reivindica les rutes i els itineraris verds.

Junt amb aquestes determinacions, en el PAT són també importants les rutes i els itineraris verds que poden articular l'àrea i afavorir la mobilitat de vianants i de ciclistes. Els camins històrics de les Serratelles i el Caminàs tenen un reconeixement especial en el PAT.

Finalment, encara que el Pla no detecta limitacions de sòls industrials classificats per al futur, s'identificaran aquells que tenen una clara vocació estratègica i d'escala supramunicipal, com poden ser els que es troben en la proximitat del port o de l'aeroport. Es poden, fins i tot, proposar noves classificacions per motius de desenvolupament industrial, logístic, comercial o turístic i atenent a la seua localització avantatjosa, a la proximitat al transport públic o a la proximitat a espais amb un valor especial o amb presència d'equipaments estratègics. El PAT proposarà figures urbanístiques per a la seua tramitació accelerada, entre altres accions.