La Generalitat convoca les ajudes per al lloguer, la rehabilitació d'edificis, la reforma d'habitatges i l'eficiència energètica

10/07/2018

La Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori ha convocat les ajudes al lloguer, a la rehabilitació d'habitatges, a la rehabilitació d'edificis i a la millora de l'eficiència energètica, segons publica el 'Diari Oficial de la Generalitat Valenciana' (DOGV).

Aquestes ajudes s'emmarquen en el Pla estatal d'habitatge 2018-2021 i es podran sol·licitar des de demà dimarts, 10 de juliol, fins al 6 d'agost, menys les ajudes per a la millora de l'eficiència energètica i sostenibilitat, el termini de les quals acaba el 31 de juliol.

Per a poder convocar com més prompte millor aquestes ajudes davant el retard de l'anterior executiu nacional a l'hora d'aprovar el Pla estatal d'habitatge, la Conselleria va incloure en els pressupostos de la Generalitat per a 2018 unes partides amb fons propis que, a més d'haver permés avançar les subvencions, també garantiran que s'incremente la seua quantitat i que aquestes ajudes arriben al nombre més gran de beneficiaris possibles mentre es tramita el conveni entre el Ministeri de Foment i la Generalitat per a l'execució del Pla estatal.

A través d'aquests convenis de col·laboració amb el Ministeri, la Conselleria gestionarà un total de 42.601.000 euros per a ajudes al lloguer, a la rehabilitació d'edificis, a les millores de l'eficiència energètica i a la reforma de l'interior d'habitatges.

Ajudes al lloguer

Per a les ajudes al lloguer d'habitatges i per a les ajudes al lloguer per a joves, la quantitat serà inicialment de 7,9 milions d'euros de fons propis de la Generalitat, que s'incrementarà després de la signatura del conveni de col·laboració fins a aconseguir un import de 21.820.000 euros.

D'aquests fons del Ministeri de Foment, que ascendeixen a 14.950.000 euros, es destinaran 10.465.000.00 euros per al Programa de lloguer d'habitatge i 4.485.000,00 euros per al lloguer per a joves. Així mateix, la Generalitat aportarà 6.870.000,00 euros, dels quals 4.809.000 euros aniran per al Programa de lloguer i 2.061.000 euros per al lloguer per a joves.

Les ajudes al lloguer cobriran fins a un 40 % del lloguer, amb un màxim de 2.880 euros anuals, i pot ser de fins al 50 % del lloguer si tots els membres de la unitat de convivència tenen més de 65 anys.

Quant a les ajudes a joves, aquestes poden arribar fins al 50 % de la renda del lloguer, per a la qual cosa és necessari que tots membres de la unitat familiar tinguen menys de 35 anys. Com a excepció, podran formar part d'aquesta unitat de convivència persones majors de 35 anys que siguen dependents.

Els dos programes subvencionaran els rebuts del lloguer des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2018. Els programes van dirigits a unitats de convivència que no superen tres vegades l'indicador públic de renda d'efectes múltiples, IPREM.

Tindran prioritat els afectats per desnonaments, dació en pagament o execució hipotecària en els últims deu anys, famílies monoparentals o nombroses, dones víctimes de violència de gènere, víctimes de terrorisme, persones amb diversitat funcional, persones amb trastorn mental sever, joves extutelats i unitats de convivència afectades per situacions catastròfiques.

De la mateixa manera, tenen preferència les dones en situació de necessitat o en risc d'exclusió, en especial quan tinguen fills menors a càrrec seu, així com les unitats de convivència en què totes les persones es troben en situació de desocupació i s'hagen esgotat les prestacions corresponents.

Rehabilitació d'edificis
Pel que fa a les ajudes de rehabilitació d'edificis del programa de foment de la conservació, millora de la seguretat i accessibilitat d'habitatges, la quantitat inicial serà d'1.000.000 d'euros, que després del conveni de col·laboració amb Foment pot aconseguir un import d'1.250.000 euros.

Per a accedir a aquestes ajudes, els edificis han d'haver sigut construïts abans de 1996 i que almenys el 50 % dels habitatges siguen el domicili habitual dels seus residents. Les ajudes subvencionaran fins al 40 % de les obres amb un màxim de 3.000 euros per habitatge per a conservació, 8.000 euros per a accessibilitat i altres 8.000 euros per a millora d'eficiència energètica de l'edifici.

Les famílies amb ingressos inferiors a tres vegades l'IPREM rebran una ajuda complementària del 35 %. També hi haurà una subvenció complementària si hi resideix una persona amb diversitat funcional o major de 65 anys. La Generalitat subvencionarà un 10 % addicional, fins a un màxim de 2.000 euros per habitatge, en el cas de rehabilitació d'edificis i del 5 %, amb un màxim de 1.000 euros, en reparació interior d'habitatges.

Millora de l'eficiència energètica

Sobre les ajudes a la millora de l'eficiència energètica, la quantitat inicial serà de 600.000 euros, fins a aconseguir 1.460.000 euros amb la signatura del conveni corresponent.

Així, per a poder sol·licitar aquestes ajudes, és necessari l'Informe d'avaluació de l'edifici, IAE CV, i es podrà finançar el 40 % del pressupost de les obres més una subvenció addicional del 35 % per als habitatges on residisquen unitats de convivència amb recursos limitats a tres vegades l'IPREM. A més, es preveu concedir, a càrrec de la Generalitat, ajudes per import d'un 10 % del pressupost de les obres.

Rehabilitació d'habitatges

Finalment, a les ajudes de rehabilitació d'habitatges ubicats en edificis de tipologia residencial col·lectiva es destinen inicialment 2.500.000 euros, que podran augmentar fins als 18.071.000 euros amb la subscripció del conveni corresponent.

La subvenció serà de fins a un 40 % del pressupost de les obres i d'un 35 % addicional per als habitatges en què residisquen unitats de convivència amb recursos limitats a tres vegades l'IPREM, amb situacions de discapacitat o amb majors de 65 anys. La Generalitat, de manera addicional, concedirà una ajuda del 5 % del cost amb un límit màxim de 1.000 euros.

Les persones beneficiàries podran ser propietaris o arrendataris d'habitatges en edificis de tipologia residencial col·lectiva, així com les administracions públiques i la resta d'entitats de dret públic que siguen propietàries d'habitatges per rehabilitar o en cas que el propietari i l'arrendatari d'un habitatge acorden que aquest últim pagarà les obres.

Els habitatges hauran d'haver sigut finalitzats abans de 1996 i ser el domicili habitual i permanent dels seus propietaris o arrendataris. L'habitatge haurà de disposar d'un informe tècnic que acredite la necessitat de l'actuació, a més d'un projecte o una memòria redactada per un tècnic.

Tant en aquestes ajudes com en les de millora de l'eficiència energètica, es prioritzaran els grups d'habitatges en pitjor estat de conservació i que tinguen una pitjor qualitat constructiva, ja que es busca potenciar els processos de rehabilitació en els àmbits de major vulnerabilitat i contribuir a resoldre problemes que, d'una altra manera, tindrien difícil solució.