INFORMACIÓ AL CIUTADÀ

Licitacions i concursos - Informació addicional - Ajuda per als licitadors

 Ajuda per als licitadors

Podrà seleccionar i dirigir la recerca als tipus de contracte que siguen del seu interés utilitzant els següents filtres:

 • Concessió
 • Consultoria i assistència
 • Gestió de serveis públics
 • Obres
 • Serveis
 • Subministraments
 • Tots els tipus

A partir d'esta selecció, li mostrarem la relació dels expedients que hi ha en la base de dades identificat cadascun per:

 • Número d'expedient
 • Objecte
 • Pressupost de licitació
 • Estat de l'expedient
 • Avisos

L'estat de l'expedient és una forma d'identificar les diferents fases administratives en què poden trobar-se i a cadascuna se li assigna un pictograma:

Fases administrativas
Pictograma Descripció
Realitzada la tramesa de l'anunci Ja hem realitzat la tramesa de l'anunci, però encara no s'ha publicat..
Obert el termini de presentació de pliques El termini de presentació de pliques està obert. Pot consultar la data límit de presentació.
En procés d'obertura de pliques El període de presentació de pliques ha acabat. Pot consultar la data d'obertura de pliques.
Expedient adjudicat Expedient adjudicat. Pot consultar la data d'adjudicació i l'adjudicatari.
 
L'expedient té avisos Indica que l'expedient en qüestió disposa d'avisos o informació addicional

 
Una vegada trobat l'expedient del nostre interés, punxant sobre el Núm. d'expedient podrem visualitzar les següents dades addicionals (totes o una part segons l'estat de l'expedient):

 • Objecte
 • Naturalesa contractual
 • Forma d'adjudicació
 • Pressupost Base de Licitació
 • Documentació disponible
 • Annex al plec de condicions
 • Data de publicació en el DOGV
 • Data de publicació en el BOE
 • Data límit de presentació d'ofertes
 • Data límit de presentació de pliques
 • Data d'obertura de pliques
 • Documentació
 • Adjudicatari
 • Data d'adjudicació

A més, si disposa d'avisos:

 • Data d'inici
 • Text de l'avis

Així mateix, de l'expedient escollit es podran visualitzar o imprimir documents de gran interés com:

 • Plec de condicions
 • Quadre de característiques
 • Obertura de pliques

Estos documents estaran disponibles en format PDF, podent descarregar el programari en qüestió si no es disposa d'ell.