INFORMACIÓ AL CIUTADÀ - Licitacions i concursos - Informació addicional

AVÍS IMPORTANT

La informació relativa a les últimes licitacions de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori es troba disponible en este portal, però no constituïx el Perfil de contractant dels òrgans de contractació exigit en l'Article 42 de la Llei de Contractes del Sector Públic.

El Perfil de contractant de l'òrgan de contractació de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori es publica en la Plataforma de contractació de la Generalitat tal com determinen els articles 2 i 3 de l'Orde de 17 de setembre de 2008, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació.