Visualització de contingut web

Carreteres i Obres Públiques

2018

  • Ordre FOM/510/2018, de 8 de maig, per la qual es modifica l'Ordre FOM/2523/2014, de 12 de desembre, per la qual s'actualitzen determinats articles del plec de prescripcions tècniques generals per a obres de carreteres i ponts, relatius a materials bàsics, a ferms i paviments, i a senyalització, abalisament i sistemes de contenció de vehicles.

 

  • Resolució de 8 de febrer de 2018, de la Direcció General de Trànsit, per la qual s'estableixen mesures especials de regulació del tràfic durant l'any 2018.

 

2015