Organismes

Visualització de contingut web

Transports i Logística

  • DECRET 81/2017, de 23 de juny, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de l'Autoritat de Transport Metropolità de València.

 

  • Reial Decret 563/2017, de 2 de juny, pel qual es regulen les inspeccions tècniques en carretera de vehicles comercials que circulen en territori espanyol

 

  • Reglament (UE) 2016/796 del Parlament Europeu i del Consell, d'11 de maig de 2016, relatiu a l'Agència Ferroviària de la Unió Europea i pel qual es deroga el Reglament (CE) nº 881/2004.

 

  • Directiva (UE) 2016/798 del Parlament Europeu i del Consell, d'11 de maig de 2016, sobre la seguretat ferroviària

 

  • Directiva (UE) 2016/797 del Parlament Europeu i del Consell, d'11 de maig de 2016, sobre la interoperabilitat del sistema ferroviari dins de la Unió Europea

 

  • Reglament d'Execució (UE) 2016/799 de la Comissió, de 18 de març de 2016, pel qual s'executa el Reglament (UE) nº 165/2014 del Parlament Europeu i del Consell, que estableix els requisits per a la construcció, assaig, instal·lació, funcionament i reparació dels tacògrafs i dels seus components (Text pertinent a l'efecte del EEE).

 

  • ORDRE 2/2016, de 15 de febrer, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s'aprova el catàleg d'infraestructures ferroviàries i
    tramviàries de la Generalitat i la seua adscripció als efectes de la seua administració..